Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CZM
Cvičenia zo slovenského jazyka CVS
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PRI
Prvouka PVO
Rečová výchova RV
Rozumová výchova RV
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technická výchova TCHV
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorivá dramatika TDA
učiteľská knižnica uk
Vecné učenie VU
Virtuálny svet VTS
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZBN

© aScAgenda 2019.0.1130 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741


Fotogaléria