Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Branno - športový krúžok B-S
Bystrá hlavička BYH
Cvičenia z matematiky CZM
Cvičenia zo slovenského jazyka CVS
Čitateľský krúžok CIK
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybový krúžok HUK
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatická výchova INV
Informatika INF
Krúžok pre šikovné ruky KPS
Krúžok ručných prác
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pestrá paleta PEP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PRI
Prvouka PVO
Publicistický krúžok PUK
Rečová výchova RV
Reformované náboženstvo RNZ
Rozumová výchova RV
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačnej schopností RKS
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Rybársky krúžok RYK
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
ŠKD - Oddychová činnosť ŠKD -O
ŠKD - Príprava na vyučovanie ŠKD - P
ŠKD - Záujmová činnosť ŠKD - Z
Školský klub detí SKD
Športom k zdraviu SKZ
Športový krúžok SPK
Technická výchova TCHV
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorivá dramatika TDA
učiteľská knižnica uk
Varíme a pečieme s radosťou VAP
Vecné učenie VUC
Virtuálny svet VTS
Vlastiveda VLA
Volejbalový krúžok 1 VK1
Volejbalový krúžok 2 VK2
Výchova umením VUM
Výtvarná dielňa VYD
Výtvarná výchova VYV
Výtvarný krúžok VYK
Zábavná angličtina ZBN
Zábavná angličtina ZBN

© aScAgenda 2023.0.1396 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.02.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria