Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola, Hlavná 462, Parchovany
Adresa školyHlavná 462, 076 62 Parchovany
Telefón+421 056 6684781
E-mailzsparchovany@zsparchovany.sk
WWW stránkahttps://zsparchovany.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Ivan Račkovský056 668 47 810915 867 741zsparchovany@zsparchovany.sk
ZRŠIng.Jozef Šimay056 668 47 810917 499 325zsparchovany@zsparchovany.sk
Vedúca ŠJMarieta Čačková056 668 47 810907 623 850zsparchovany@zsparchovany.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Ján Topoľovský 
pedagogickí zamestnanciMVDr.Emília Macková 
   
   
ostatní zamestnanciHelena Mesárošová 
   
zástupcovia rodičovSilvia Lešková 
 Jaroslav Antolík 
 Adriána Ševčíková 
 Radoslav Jakubec 
zástupca zriaďovateľaBc.Jozef Vaňo 
 Jozef Dobranský 
 Mgr.Marián Hazuga 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Parchovany
SídloHlavná 470, Parchovany 076 62
Telefón0911 010 022
E-mailocu@parchovany.sk

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 201

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21422213118
počet žiakov321332152925221716201
z toho v ŠKD1248      24

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP2710
Znížený úväzok7 

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02222
vychovávateľov011
asistentov učiteľa044
    
spolu 2727

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
III.Informatika1
IV.AInformatika1
V.+VI.ATelesná a športová výchova3
VII.A + VIII. + IX.Telesná a športová výchova3
VI.ATechnika1
V.Informatika1
VI.AInformatika1
VII.Informatika1
VIII.AInformatika1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeMenoObvodové kolookr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
PytagoriádaLukáš Bača 2. miesto   Úspešný riešiteľ
PytagoriádaMichael Kuriško 8. miesto   Úspešný riešiteľ
PytagoriádaRoman MichaliK 9. miesto   Úspešný riešiteľ
Geografická olympiádaAlžbeta Palenčíková 15. miesto   Úspešný riešiteľ
Geografická olympiádaDiana Kurišková 16. miesto   Úspešný riešiteľ
Geografická olympiádaBarbora Madárová 15. miesto   Úspešný riešiteľ
Geografická olympiádaValent Leško 26. miesto   Úspešný riešiteľ
Geografická olympiádaSofia Jeňová 27. miesto   Úspešný riešiteľ
Geografická olympiádaKarolína Ferková 28. miesto   Úspešný riešiteľ
Biologická olympiádaKatarína Ďurinová 6. miesto   Úspešný riešiteľ
Dejepisná olympiádaAlžbeta Madárová 6. miesto   Úspešný riešiteľ
Technická olympiádaTomáš Jakubec 5. miesto   Úspešný riešiteľ
Plážový volejbal mixJeňová, Čačko, Bača,Ferková, Palenčíková 3. miesto    
Florbal žiaciLeško, Čačko, Bača, Podraný, Obrin, Jakubec, Popaďák,Tomáš2. miesto     
Výtvarná súťažMiriam Švirbeľová 1. miesto    
Výtvarná súťažMelánia Ihnátová 3. miesto    
Detská olympiáda - hod tenisovou loptičkouJaroslav Tancoš2. miesto     
Detská olympiáda - skok do diaľkyJaroslav Tancoš1. miesto     
Detská olympiáda - beh na 40 metrovJozef Ihnát2. miesto     
Detská olympiáda - skok do diaľkyJozef Ihnát2. miesto     
Detská olympiáda - beh na 50 metrovJaroslav Tancoš1. miesto     
Detská olympiáda - štafetaIhnát,Mistáľ,Trella2. miesto     

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vydávame školský časopis Školoviny v tlačovej auž aj v elektronickej podobe. Poriadame Vianočnú akadémiu, Polročný

karneval, Noc v škole, Mesiac úcty k starším, Deň detí s rodičmi. Organizujeme rybarske preteky pre žiakov materských a základných škôl.

Poskytujeme priestory hlavne pre pohybové aktivity žiakov. Zúčastňujeme sa Deň narcisov, Biela pastelka.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

- Premena tradičnej školy na modernú

- Školské ovocie

- Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v

školskom prostredí

- Digipédia

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Lesnícky náučný chodník Park Parchovany

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Budova Základnej školy bola daná do prevádzky v r.1975. Z toho vyplýva aj jej stav. V súčasnosti je zrekonštruovaná budova - je uskutočnená výmena okien vonkajšieho plášťa budovy, jej zateplenie a nová fasáda. Zrekonštruovali sa havarijné stavy priestory šatní v telocvičnom trakte, veľkej a malej telocvične, 70 % podláh na chodbách v budove a v jednej triede sme dali liatu podlahu. Do klubovne sa vymenila stará podlaha za plávajúcu z dôvodu využitia pre tanečné odbory ZUŠ a krúžkov ZŠ. Vymenili sa lavice a stoličky v kmeňových triedach, v kmeňových triedach 1.stupňa sa zakúpil nový nábytok. V ŠKD sa kompletne vymenil nábytok - skrinky a lavice. Pripravili sme učebňu pre druhé oddelenie ŠKD. Na Ministerstvo školstva boli podané projekty na odstránenie uvedených havarijných stavov.

Vybavenie kabinetov prebieha postupne v jednotlivých etapách zameraných na predmety podľa požiadaviek učiteľov. Postupne sa vybavujú všetky kabinety a odborné kabinety počítačmi a počítačovou technikou. Školská knižnica slúži aj ako premietacia miestnosť pre jednotlivé predmety. Zriadili sme novú učebňu - výtvarný ateliér. Sú zriadené dve počítačové miestnosti, obidve s interaktívnou tabuľou. Jedna učebňa je vybavená tabletmi. V súčasnosti je vybavených interaktívnou tabuľou štrnásť odborných a kmeňových učební. Ostatné triedy sú vybavené bielou tabuľou a dataprojektorom. Celá škola je pokrytá WIFI pripojením na internet. Škola disponuje dvoma telocvičňami, univerzálnym asfaltovým ihriskom a bežeckou dráhou, ktoré sú aktívne využívané aj na mimoškolskú činnosti. Na prízemí sa nachádza 7 tried, 2 odborné kabinety, 2 miestnosti využívané školníkom, riaditeľňa, zástupcovňa, zborovňa, kancelária, vyhradené miesto na prezúvanie žiakov s odkladacími skrinkami , jedáleň s vyhradeným miestom na umývanie rúk, jedáleň , ktorá takisto má svoje priestory na prízemí v oddelenom trakte, 3 samostatné sociálne zariadenia , 2 miestnosti pre upratovačky, 1 sklad - archív , spojovacou chodbou je spojené s telocvičnými priestormi, kde sa nachádzajú : veľká telocvičňa, malá telocvičňa, náraďovňa, 2 kabinety telesnej výchovy, 3 samostatné šatne so sociálnymi zariadeniami a sprchami. Na poschodí sa nachádza 10 tried , 9 kabinetov, kabinet CO, odborné učebne : prírodopisu, fyziky, ateliér a dve počítačové miestnosti, dielňa na vyučovanie predmetu Technika, trieda školského klubu , 3 miestnosti pre upratovačky, 1 školská klubovňa , 5 samostatných sociálnych zariadení. Škola má k dispozícii aj vonkajšie átrium. Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.

Havarijný stav sociálnych zariadení postupne odstraňujeme v rámci možností disponovania s finančými prostriedkami. V auguste sme zrekonštruovali jedno sociálne zariadenie na poschodí. Je potrebná výmena podláha na vstupnej chodbe a postupne v triedach. Zrekonštruovali sme kompletne obe odborné počítačové učebne. Je potrebné postupne vybavenie učební aj učebnými pomôckami.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- 91 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,

- odbornosť vyučovania 92%,

- výborné vybavenie na šport ( veľká telocvičňa, malá telocvičňa, asfaltové ihrisko, trávnaté ihrisko s atletickou dráhou - futbalový štadión, asfaltové ihrisko v priestoroch parku.

- dobré medziľudské vzťahy,

- kvalifikované vyučovanie anglického a nemeckého jazyka

- vynovená moderná škola s veľmi dobrým vybavením didaktickou a výpočtovou technikou, ( 9 učební vybavených interaktívnou tabuľou , WIFI pokrytie školských priestorov, kmeňové triedy s dataprojektorom, digitálne mikroskopy)

- vhodná poloha školy ( tiché a krásne prostredie - škola je súčasťou historického parku)

- celodenný výchovno-vzdelávací systém

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- potreba rekonštrukcie havarijného stavu podláh a sanity

- potreba rekonštrukcie vykurovacieho systému

- slabá dochádzka žiakov z rómskej osady - vysoký počet vymeškaných vyučovacích hodín

- potrebné doplnenie učebnými pomôckami do odborných učební

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 6

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 22

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 32 / 15 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / 1 dievča


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Gymnázium - 4 žiaci

SOŠ - 6 žiakov

OU - 5 žiaci

Nezaradený - 1 žiak

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEINFMATNAVNEJOBNPVCPRI
I.A               
I.B               
II.1,4     1,1  2,61    
III.A1,42     1 1,081,771  11,5
III.B4  1  1 3,54   14
III.C      1  1,33   1 
III.C-B               
IV.1,33     1 13,111  11
V.A1,51,51,33  1,441 12,31,16    
V.B(4.ročník)      3 43   3 
V.B(5.ročník)   1,67  1,67 2,53,13   1,29 
VI.A2,642,52,4312,211,931 1,213,071 1,93  
VI.B   1,57  1 1,862,63   1,63 
VII.2,312,152,5412,291,7712,381,232,941,582,382,08  
VIII.A2,863,573,86 3,432,7113,861,433,62,14 3,29  
VIII.B(7.ročník) 3313,53,251,33 1,252,75  2,251,5 
VIII.B(8.ročník) 2,672,671331 1,672  2,331 
IX.1,852,231,46 2,081,46 2,62 3,151,15 1,54  

TriedaPVORNZSJLSPRTHDTSVVUCVLAVYV
I.A   1     
I.B   2     
II.2 2,51 1  1,1
III.A 11,921,17 1 1,51
III.B  42 1,13 41
III.C  1,672,67 11 1
III.C-B   1,67     
IV.  2,91 1 1,251
V.A  2,15111  1
V.B(4.ročník)  43 1 43
V.B(5.ročník)  3,381,25 1,5 3,131,83
VI.A  2,811,0711  1,14
VI.B  2,751,25 1 31,14
VII.  2,811,331,071,08  1,08
VIII.A  3,671,751,71,86 31,14
VIII.B(7.ročník)  31,25 1,75  2
VIII.B(8.ročník)  31,33 1,67  1
IX.  1,92111  1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A191702
I.B131201
II.131003
III.A141202
III.B11804
III.C3300
III.C-B3300
IV.12509
V.A211803
V.B(4.ročník)1100
V.B(5.ročník)8620
VI.A161412
VI.B8710
VII.171502
VIII.A14626
VIII.B(7.ročník)4401
VIII.B(8.ročník)3300
IX.161403

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov : 608 379 €.

2. Originálne kompetencie : 84 353 €.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy : 5 805 €.

4. Príspevky od Rodičovskej rady : 335 €.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - nájomné a poplatky ŠKD : 2 266€.

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Branno-športový34Ing. Jozef Šimay
Bystrá hlavička13Mgr. Anna Tóthová
EKO - enviromentálny8Mgr. Mária Spišáková
Hravá angličtina13Mgr. Katarína Poláková
Hudobno-pohybový krúžok8Mgr. Viera Popaďáková
Pestrá paleta16Mgr. Tatiana Obrinová
Publicistický8Mgr. Ján Bača
Rybársky krúžok12Mgr. Ivan Račkovský
ŠKD34Mgr. Jana Danková
Športový krúžok11Mgr. Ivana Bartošová
Tanečno - pohybový6Mgr. Erika Šimayová
Varíme, pečieme s radosťou11MVDr. Emília Macková
Volejbalový krúžok24Mgr. Lucia Trellová
Výtvarná dielňa13Mgr. Andrea Vinclerová
Výtvarný krúžok18Mgr. Jana Račkovská
Zábavná angličtina18Mgr. Zuzana Hvozdíková

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičovské združenia a triedne aktívy prebiehajú tri krát za školský rok. Učitelia majú určené raz za týždeň konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov. Rodičia sú pravidelne informovaní o vzdelávacích výsledkoch svojich detí.

Záver

Vypracoval: Mgr.Ivan Račkovský

V Parchovanoch, 31. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria