Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola, Hlavná 462, Parchovany
Adresa školyHlavná 462, 076 62 Parchovany
Telefón+421 056 6684781
E-mailzsparchovany@zsparchovany.sk
WWW stránkahttps://zsparchovany.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Ivan Račkovský056 668 47 810915 867 741zsparchovany@zsparchovany.sk
ZRŠIng.Jozef Šimay056 668 47 810917 499 325zsparchovany@zsparchovany.sk
Vedúca ŠJMarieta Čačková056 668 47 810907 623 850zsparchovany@zsparchovany.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMVDr.Emília Macková 
pedagogickí zamestnanciMgr.Albína Besterciová 
ostatní zamestnanciHelena Mesárošová 
zástupcovia rodičovKatarína Šepeľáková 
 Ing.Juraj Čisárik 
 Ing.Andrea Mištaľová
 Jana Palenčíková 
zástupca zriaďovateľaJán Tóth 
 Jaroslav Antolík 
 Ing.Ján Kuriško 
 Ing.Maroš Obrin 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Parchovany
SídloHlavná 470, Parchovany 076 62
Telefón0911 010 022
E-mailocu@parchovany.sk

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 217

Počet tried: 15


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22152221219
počet žiakov28301433152925179200
z toho v ŠKD111145     31

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP2710
Znížený úväzok7 

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02222
vychovávateľov011
asistentov učiteľa044
    
spolu 2727

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
VII.A + VIII. + IX.Telesná a športová výchova3
VI.ATechnika1
V.Informatika1
VI.AInformatika1
VII.Informatika1
VIII.AInformatika1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 Názov súťažeobvodové kolookr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Lukáš Bača Pytagoriada 1. miesto   
Jozef Ihnát Pytagoriada 8. miesto   
Mário Mištáľ Pytagoriada 21. miesto   
Eliška Minďárová Pytagoriada 5. miesto   
Roman Michalik Pytagoriada 15. miesto   
Dominik Popaďák Pytagoriada 22. miesto   
Sofia Ševčíková Pytagoriada 24. miesto   
Marek Boritáš Pytagoriada 26. miesto   
Dominik Popaďák Technická olympiáda 1. miesto4. miesto  
Palenčíková, MichalíkTechnická olympiáda 3. miesto   
Eliška MinďárováArchimediáda 5. miesto   
Petra BoritášováArchimediáda 6. miesto   
Sára ČonkováArchimediáda 8. miesto   
Dominik Popaďák Biologická olympiáda 14. miesto   
Matiás HvozdíkBiologická olympiáda 16. miesto   
Alžbeta PalenčíkováGeografická olympiáda 19. miesto   
Alžbeta MadárováGeografická olympiáda 23. miesto   
Diana KuriškováGeografická olympiáda 24. miesto   
Alžbeta MadárováDejepisná olympiáda 8. miesto   
Matias HvozdíkDejepisná olympiáda 11. miesto   
Dominik PopaďákDejepisná olympiáda 13. miesto   
Barbora MadárováDejepisná olympiáda 15. miesto   
Sofia ŠevčíkováOlympiáda v ANJ 14. miesto   
Dominik PopaďákPlavecká súťaž 1. a 3. miesto   
 Mc Donald cup 20232. miesto3. miesto   
Popaďák, Boritášová, KuriškováStrelecká súťaž 1. miesto   
 Florbal ml. žiaci 2. miesto   
 Plážový volejbal 1. miesto   
 Detská olympiáda     
Jozef Ihnát 50 m 1. miesto   
Hugo Tóth40 m 1. miesto   
Alžbeta Poláková40 m 1. miesto   
Hvozdíková, MištáľSkok do diaľky 3. miesto   
Ihnát, IhnátováSkok do diaľky 1. miesto   
Ihnát, Boritáš, Mištᾊtafeta 1. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vydávame školský časopis Školoviny v elektronickej podobe. Poriadame Vianočnú akadémiu, Polročný

karneval, Noc v škole, Mesiac úcty k starším, Deň detí s rodičmi. Organizujeme rybarske preteky pre žiakov materských a základných škôl.

Poskytujeme priestory hlavne pre pohybové aktivity žiakov. Zúčastňujeme sa Deň narcisov, Biela pastelka.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

- Premena tradičnej školy na modernú

- Školské ovocie

- Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v

školskom prostredí

- Digipédia

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Lesnícky náučný chodník Park Parchovany

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Prijaté konkrétne opatrenia:

1. Poskytovanie vzdelávania žiakov v súlade s ich špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami - sú vypracované IVVP pre žiakov v súlade s ich špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa §144 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

2. Delenie tried a zriaďovanie skupín v predmete anglický jazyk - trieda IV.A s celkovým počtom žiakov 21 je v školskom roku 2020/2021 rozdelená na dve skupiny.

Odporúčané opatrenia:

Všetky odporúčania boli prerokované na pedagogickej rade dňa 17.2.2020. K jednotlivým bodom boli prijaté konkrétne opatrenia:

1. Implementovať do iŠkVP aktuálnu verziu Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Zodpovedný: Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy Termín: 17.2.2020

2. Ustanoviť v škole koordinátora pre oblasť finančnej gramotnosti.

Zodpovedný: Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy Termín: 17.2.2020

3. Vypracovanie plánu v rámci interného vzdelávania vzájomných hospitácií a otvorených hodín. Otvorené hodiny zamerať na sociálne, komunikačné a občianske kompetencie žiakov. Prekonzultovať a pripraviť návrhy na skvalitnenie procesu edukácie na zasadnutiach metodických orgánov školy.

Zodpovední: Ing.Jozef Šimay, zást.riad.školy, vedúci MZ a PK

Termín: do 30.6.2020, stály

4. Prepracovať plán hospitačnej činnosti, zamerať sa na uplatňovanie rozvíjania poznávacích, sociálnych, občianskych kompetencií k celoživotnému učeniu sa žiakov, v prípade zistenia nedostatkov prijímať opatrenia a kontrolovať ich plnenie.

Zodpovední: Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy, Ing.Jozef Šimay, zást.riad.školy

Termín: do 30.6.2020, stály

5. Zapracovanie špecifických metód výchovy a vzdelávania do časovo tematicko výchovno-vzdelávacích plánov žiakov so ŠVVP. Následná aplikácia v edukačnom procese.

Zodpovední: Ing.Jozef Šimay, zást.riad.školy všetci učitelia

Termín: do 30.6.2020, stály

6. Sfunkčniť systém poskytovania výchovného poradenstva pri riešení osobnostných , vzdelávacích a sociálnych potrieb vo vzťahu ku všetkým žiakom, pedagógom a zákonným zástupcom, evidovať administratívnu činnosť s prepojením na žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov, viesť príslušnú pravidelnú dokumentáciu a záznamy z realizácie aktivít s odbornými zamestnancami CPPPaP.

Zodpovedný: Mgr.Ján Bača výchovný poradca

Termín: 17.2.2020, stály

7. Zabezpečiť pedagogickým zamestnancom prednášky, besedy v kooperácii so zariadením výchovného poradenstva a prevencie za účelom eliminovania vzdelávacích bariér žiakov zo ŠVVP, zamerať ich špecifické metódy a inovatívne postupy v edukačnom procese.

Zodpovedný: Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

Termín: do 30.6.2020, stály

8. Ustanoviť školského špeciálneho pedagóga.

Zodpovedný: Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy Termín: 1.9.2020

9. Zapojiť učiteľov do vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie školského neúspechu žiakov a vypracovať systém včasného varovania pre žiakov ohrozených predčasným ukončením povinnej školskej dochádzky.

Zodpovední: Ing.Jozef Šimay, zást.riad.školy, vedúci MZ a PK

Termín: do 30.6.2020, stály

10. Vytvárať podmienky na rozvíjanie manuálnych zručností menej úspešných žiakov využitím disponibilných hodín na vyučovanie predmetov vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

Zodpovedný: Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy Termín: 1.9.2020

11. Určiť konzultačné hodiny zamerané na individuálne konzultácie a doučovanie žiakov a na spoluprácu so zákonnými zástupcami žiakov.

Zodpovedný: Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy Termín: 17.2.2020

12. Vytvárať kladnú klímu medzi školou a rodičmi menej úspešných žiakov formou kultúrnych a spoločenských podujatí.

Zodpovedný: Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy Termín: do 30.6.2020, stál

13. Zlepšovať vzájomný vzťah medzi učiteľmi a žiakmi prejavovaním vzájomného rešpektu a záujmu o záľuby žiaka s cieľom vytvorenia psychického bezpečia.

Zodpovední: všetci učitelia Termín: do 30.6.2020, stály

14. Ukladať žiakom efektívne výchovné opatrenia s cieľom zlepšenia sa správania žiaka a zníženia počtu uložených opatrení.

Zodpovední: všetci učitelia Termín: do 30.6.2020, stály

15. Delenie tried a zriadenie skupín v predmete Anglický jazyk podľa §15 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

Zodpovedný: Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy Termín: 1.9.2020

16. Vypracovanie IVVP pre žiakov v súlade s ich špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa §144 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

Zodpovedný: Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy Termín: 17.2.2020

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Budova Základnej školy bola daná do prevádzky v r.1975. Z toho vyplýva aj jej stav. V súčasnosti je zrekonštruovaná budova - je uskutočnená výmena okien vonkajšieho plášťa budovy, jej zateplenie a nová fasáda. Zrekonštruovali sa havarijné stavy priestory šatní v telocvičnom trakte, veľkej a malej telocvične, 70 % podláh na chodbách v budove a v jednej triede sme dali liatu podlahu. Do klubovne sa vymenila stará podlaha za plávajúcu z dôvodu využitia pre tanečné odbory ZUŠ a krúžkov ZŠ. Vymenili sa lavice a stoličky v kmeňových triedach, v kmeňových triedach 1.stupňa sa zakúpil nový nábytok. V ŠKD sa kompletne vymenil nábytok - skrinky a lavice. Pripravili sme učebňu pre druhé oddelenie ŠKD. Na Ministerstvo školstva boli podané projekty na odstránenie uvedených havarijných stavov.

Vybavenie kabinetov prebieha postupne v jednotlivých etapách zameraných na predmety podľa požiadaviek učiteľov. Postupne sa vybavujú všetky kabinety a odborné kabinety počítačmi a počítačovou technikou. Školská knižnica slúži aj ako premietacia miestnosť pre jednotlivé predmety. Zriadili sme novú učebňu - výtvarný ateliér. Sú zriadené dve počítačové miestnosti, obidve s interaktívnou tabuľou. Jedna učebňa je vybavená tabletmi. V súčasnosti je vybavených interaktívnou tabuľou štrnásť odborných a kmeňových učební. Ostatné triedy sú vybavené bielou tabuľou a dataprojektorom. Celá škola je pokrytá WIFI pripojením na internet. Škola disponuje dvoma telocvičňami, univerzálnym asfaltovým ihriskom a bežeckou dráhou, ktoré sú aktívne využívané aj na mimoškolskú činnosti. Na prízemí sa nachádza 7 tried, školská kuchyňka kabinet Technika, trieda školského klubu, 2 miestnosti využívané školníkom, riaditeľňa, zástupcovňa, zborovňa, kancelária, vyhradené miesto na prezúvanie žiakov s odkladacími skrinkami , jedáleň s vyhradeným miestom na umývanie rúk, jedáleň , ktorá takisto má svoje priestory na prízemí v oddelenom trakte, 3 samostatné sociálne zariadenia , 2 miestnosti pre upratovačky, 1 sklad - archív , spojovacou chodbou je spojené s telocvičnými priestormi, kde sa nachádzajú : veľká telocvičňa, malá telocvičňa, náraďovňa, 2 kabinety telesnej výchovy, 3 samostatné šatne so sociálnymi zariadeniami a sprchami. Na poschodí sa nachádza 10 tried , 9 kabinetov, kabinet CO, odborné učebne : prírodopisu, fyziky, ateliér a dve počítačové miestnosti, 3 miestnosti pre upratovačky, 1 školská klubovňa , 5 samostatných sociálnych zariadení. Škola má k dispozícii aj vonkajšie átrium. Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.

Havarijný stav sociálnych zariadení postupne odstraňujeme v rámci možností disponovania s finančými prostriedkami. V auguste sme zrekonštruovali jedno sociálne zariadenie na poschodí. Je potrebná výmena podláha na vstupnej chodbe a postupne v triedach. Zrekonštruovali sme kompletne obe odborné počítačové učebne. Je potrebné postupne vybavenie učební aj učebnými pomôckami.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,

- odbornosť vyučovania 92%,

- výborné vybavenie na šport ( veľká telocvičňa, malá telocvičňa, asfaltové ihrisko, trávnaté ihrisko s atletickou dráhou - futbalový štadión, asfaltové ihrisko v priestoroch parku.

- dobré medziľudské vzťahy,

- kvalifikované vyučovanie anglického a nemeckého jazyka

- vynovená moderná škola s veľmi dobrým vybavením didaktickou a výpočtovou technikou, ( 9 učební vybavených interaktívnou tabuľou, WIFI pokrytie školských priestorov, kmeňové triedy s dataprojektorom, digitálne mikroskopy)

- vhodná poloha školy ( tiché a krásne prostredie - škola je súčasťou historického parku)

- celodenný výchovno-vzdelávací systém

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- potreba rekonštrukcie havarijného stavu podláh a sanity

- slabá dochádzka žiakov z rómskej osady - vysoký počet vymeškaných vyučovacích hodín

- potrebné doplnenie učebnými pomôckami do odborných učební

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 6

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 24

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 32 / 15 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / 1 chlapec


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

SOŠ - 2 žiaci

Nezaradených - 7 žiakov

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOB-SBYHCZMCVSCIKDEJDVENVETVFYZGEGHUVHUK
I.A               
I.B               
II.A1,25            1 
II.B          1  1 
III.2            1,18 
IV.A1,53            1 
IV.B (2.ročník)               
IV.B (4.ročník)             1 
IV.C             1 
IV.C - B               
V.22     2    2,21 
VI.A1,51,89     1,83   2,061,671 
VI.B(5.ročník)          3,5  2,5 
VI.B(6.ročník)          3,5  2 
VII.A2,152,21     2,38  12,642,311 
VII.B(7.ročník) 3,29     3,29  1,573,433,571,29 
VII.B(8.ročník) 4     4  2432 
VIII.2,092     2,09  32,181,821 
IX.3,333     3   2,332,67  

TriedaCHEIFVINVINFKPSKrúžok ručných prácMATNAVNEJOBNOBVPEPPVCPRIPVO
I.A      41       
I.B               
II.A      1,441,25      1,19
II.B      2,18       1
III.   1,36  2,551,82    1,182 
IV.A   1,2  2,061    11,67 
IV.B (2.ročník)      3        
IV.B (4.ročník)      2     1  
IV.C      1,8     1  
IV.C - B               
V.   1,6  3,172       
VI.A   1,06  2,51,22 1,39     
VI.B(5.ročník)   3,5  3,5     1,5  
VI.B(6.ročník)   2,83  3     2,13  
VII.A2,54  1  2,791 1,77     
VII.B(7.ročník)   1,71  2,6  2,29  2  
VII.B(8.ročník)   2  3,5  2  2  
VIII.2,36  1,09  31,12,271,82     
IX.3,67     3,672 3,33     

TriedaPUKRVRNZRVRGZRKSRSFRYKSJLSPRSEEŠKD -OŠKD - PŠKD - ZSKD
I.A         1     
I.B         3     
II.A        1,631,13     
II.B        2,272,55     
III.        2,641     
IV.A  1     2,191,31     
IV.B (2.ročník)        3      
IV.B (4.ročník)        21     
IV.C        2,41     
IV.C - B         1     
V.        3,081     
VI.A        2,451,53     
VI.B(5.ročník)        3,52,5     
VI.B(6.ročník)        3,131,38     
VII.A        2,571,14     
VII.B(7.ročník)        3,21,33     
VII.B(8.ročník)        31,5     
VIII.        2,691,27     
IX.        3,251,4     

TriedaSKZSPKTCHVTHDTSVTEVTDAukVAPVUCVTSVLAVK1VK2VUM
I.A               
I.B               
II.A    1          
II.B    1          
III.    1      2,09   
IV.A    1      1,6   
IV.B (2.ročník)               
IV.B (4.ročník)    1      2   
IV.C    1      2   
IV.C - B               
V.   1,41          
VI.A   11,05          
VI.B(5.ročník)    2      3,5   
VI.B(6.ročník)    1,5      3,13   
VII.A   1,071          
VII.B(7.ročník)    1,29          
VII.B(8.ročník)    1          
VIII.   11          
IX.   11      3   

TriedaVYDVYVVYKZBNZBN
I.A     
I.B     
II.A 1   
II.B 1   
III. 1,09   
IV.A 1   
IV.B (2.ročník)     
IV.B (4.ročník) 1   
IV.C 1   
IV.C - B     
V. 1   
VI.A 1   
VI.B(5.ročník) 1   
VI.B(6.ročník) 1   
VII.A 1   
VII.B(7.ročník) 1,43   
VII.B(8.ročník) 2   
VIII. 1,09   
IX. 1   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A181503
I.B11705
II.A171601
II.B121101
III.141202
IV.A191711
IV.B (2.ročník)1001
IV.B (4.ročník)7601
IV.C5401
IV.C - B3300
V.13508
VI.A212001
VI.B(5.ročník)2200
VI.B(6.ročník)8800
VII.A161303
VII.B(7.ročník)10721
VII.B(8.ročník)2110
VIII.151014
IX.9333

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov : 608 379 €.

2. Originálne kompetencie : 84 353 €.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy : 5 805 €.

4. Príspevky od Rodičovskej rady : 335 €.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - nájomné a poplatky ŠKD : 2 266€.

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Branno - športový krúžok34 Ing. Jozef Šimay
Bystrá hlavička14 Mgr. Anna Tóthová
EKO - enviromentálny8 Mgr. Mária Spišáková
Hravá angličtina12 Mgr. Katarína Poláková
Hudobno - pohybový krúžok10 Mgr. Viera Popaďáková
Krúžok pre šikovné ruky18 Mgr. Ján Topoľovský
Pestrá paleta14 Mgr. Tatiana Obrinová
Publicistický krúžok9 Mgr. Ján Bača
Rybársky krúžok10 Mgr. Ivan Račkovský
ŠKD 115 Mgr. Jana Danková
ŠKD 210 Mgr. Jana Danková
Športový krúžok15 Mgr. Andrea Vinclerová
Tanečno - pohybový krúžok8 Mgr. Erika Šimayová
Varíme, pečieme s radosťou11 MVDr. Emília Macková
Volejbalový krúžok24 Mgr. Lucia Trellová
Výtvarná dielňa11 Mgr. Ivana Bartošová
Výtvarná krúžok17 Mgr. Jana Račkovská

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičovské združenia a triedne aktívy prebiehajú tri krát za školský rok. Učitelia majú určené raz za týždeň konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov. Rodičia sú pravidelne informovaní o vzdelávacích výsledkoch svojich detí.

Záver

Vypracoval: Mgr.Ivan Račkovský

V Parchovanoch, 31.októbra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 21.11.2023