• Nadpis

    • Školský poriadok na stiahnutie vo formáte PDF : 

                       Školský poriadok 2023_2024.pdf

      

      

      

     Základná škola, Hlavná 462, Parchovany  

      

           

      

      

                                                                ŠKOLSKÝ PORIADOK  

       

       

     Riaditeľstvo ZŠ vydáva tento školský poriadok pre žiakov školy, ktorý je platný od l.9.2023  

       

     Každý žiak má zabezpečené slobodné využívanie svojich práv. Zároveň má však povinnosť riadiť sa 

     podľa schválených pravidiel tohto vnútorného poriadku. 

     l.  Organizácia  činnosti školy a zásady správania sa žiakov 

       

      l.  Príchod žiakov do školy je stanovený na 7,45 hod. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, sa zdržujú pred                   budovou školy, prípadne zlého počasia vo vestibule školy. Škola sa otvára pre žiakov o 7,30 hod. Správajú sa tak,  aby neohrozovali svoju bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov. Budova školy sa zatvára o 8,10 hod. Žiak potvrdí svoju prítomnosť v škole pomocou elektronického čipu. 

     1. Začiatok vyučovania je stanovený na 8,00 hod. Najneskôr do 7,55 hod. žiak zaujme miesto v triede alebo odbornej učebni. Žiak nesmie opustiť svojvoľne budovu školy, len v sprievode zákonného zástupcu alebo poverenou osobou. 
     2. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ju pozdravia povstaním. Rovnako sa zdravia pri odchode z triedy. Počas práce na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania technickej výchovy a počas laboratórnych prác žiaci nevstávajú. 
     3. Malé prestávky trvajú l0 minút. Počas nich žiaci zotrvávajú v triedach. Veľká prestávka je po 2. vyučovacej hodine a trvá 20 minút. Počas veľkej prestávky sú žiaci podľa pokynov dozor konajúcich učiteľov na chodbe alebo na školskom dvore. Prestávku žiaci využívajú na prípravu učebníc a pomôcok, ktoré budú potrebovať na vyučovacej hodine. Pri prechode do odborných učební, dielne alebo telocvične sa žiaci presúvajú za sprievodu vyučujúceho. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sa žiaci zdržiavajú na svojom mieste. 
     4. Koniec vyučovania je stanovený rozvrhom hodín alebo mimoriadnym pokynom na základe  rozhodnutia riaditeľa školy. Po skončení vyučovania sú žiaci povinní zanechať triedu v poriadku a vyložiť všetky stoličky. 
     5. Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, kurzoch a v ŠvP sa žiaci riadia podľa pokynov vedúceho a ostatných pedagogických pracovníkov. 
     6. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni sa v nej správajú disciplinovane a rešpektujú dozor konajúcich učiteľov a personál ŠJ. Spravidla si sadajú ku stolom podľa tried. Žiaci ŠKD chodia do jedálne v sprievode vychovávateľky. 
     7. Žiaci, ktorých rodičia zaplatia zápisne schválené Rodičovskou radou, sú poistení úrazovo a poistením proti krádeží  osobných vecí v príslušnej poisťovni. 
     8. Školský podporný tím.

      

     1. Škola disponuje v súlade s § 84a zákona č. 138/2019 Z. z. školským podporným tímom zloženým zo školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, sociálneho pedagóga a kariérneho poradcu v súčinnosti s externými členmi z centra poradenstva a prevencie (CPP). Tím úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi, učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi.
     2. Členovia tímu majú príslušnú kvalifikáciu a špecializované vzdelávania určené na výkon svojich funkcií a poskytujú žiakom, rodičom a učiteľom rozmanité služby:
      • poradenstvo žiakom, rodičom a zamestnancom,
      • prevenciu a intervenciu, mediáciu po konflikte alebo ťaživej situácii,
      • kariérové poradenstvo žiakom a rodičom,
      • preventívne programy a aktivity v triedach,
      • podporu učiteľom počas vyučovania,
      • depistáže a orientačnú diagnostiku,
      • besedy, diskusie a vzdelávanie pre rodičov a zamestnancov, účasť na rodičovských združeniach a pod.
     3. Činnosť odborného tímu sa riadi platnou legislatívou, pracovnou náplňou, školským vzdelávacím programom a metodickým usmerňovaním centra poradenstva a prevencie v našom okrese.

       

     II. Práva žiaka 

       

     Žiak má právo na:  

      

     • vzdelanie zamerané na rozvoj jeho osobnosti, talentu, rozumových a fyzických schopností, 
     • zrozumiteľný výklad učiva, 
     • odpoveď na otázky týkajúce sa preberaného učiva, 
     • objektívne hodnotenie svojich vedomostí a zručností, 
     • oboznámenie sa s kritériami a výsledkami hodnotenia v primeranom čase, 
     • využívanie školských zariadení, učební a učebných pomôcok, 
     • využívanie pomoci triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie, školského psychológa a sociálneho pedagóga, 
     • ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov, 
     • primerané vyjadrenie svojho názoru na akýkoľvek problém, 
     • výber budúceho štúdia, 
     • prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy, 
     • výber spolusediaceho, pokiaľ svojím správaním neruší priebeh vyučovania, 
     • voľbu náplne prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných, 
     • návštevu ŠKD, nepovinného predmetu a záujmového krúžku, ktoré zriadila škola, 
     • účasť na školských a mimoškolských aktivitách, ktoré organizuje škola,  
     • účasť na mimoškolských aktivitách, ktoré organizuje združenie rodičov po zaplatení zápisného poplatku, 
     • komisionálnu a opravnú skúšku. 

       

     III. Povinnosti žiaka 

       

            Žiak je povinný:  

      

     • prichádzať na vyučovanie včas v čistom a primeranom oblečení, nie výstrednom. Je zákaz výstredného farbenia  vlasov a nechtov a používanie makeupu, 
     • zdržiavať sa od nástupu do školy až do konca vyučovania /výchovnej činnosti ŠDK/ v budove školy,  ak je vyučovanie organizované mimo školy, zdržiavať sa na miestach určených príslušnými pedagógmi, 
     • dodržiavať zásady slušného a bezpečného správania sa na vyučovaní, obzvlášť na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, technickej výchovy, laboratórnych prác a počas výchovnej činnosti  v ŠKD, počas prestávok a akciách organizovaných školou, 
     • za každé vymeškanie vyučovania do päť po sebe idúcich dní doniesť písomné potvrdenie podpísané zákonným zástupcom, nad päť dní potvrdenie od lekára. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka oznámi rodič triednemu učiteľovi do 24 hodín. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou: 
     • z  l vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, 
     • na l až 2 dni od triedneho učiteľa, -  na viac ako 2 dni od riaditeľa školy, 
     • v prípade revelantného zistenia zneužitia možnosti ospravedlniť žiaka zo zdravotných  

               dôvodov do päť dní, budú všetky hodiny za toto obdobie neprítomnosti považované neospravedlnené. 

     • Nosiť na vyučovanie potrebné učebnice, učebné pomôcky a žiacku knižku, 
     • ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny v prípade, že si zabudne učebnice, pomôcky alebo domácu úlohu,  
     • riadne sa starať o zverené učebnice a učebné pomôcky, 
     • mať základné hygienické potreby /uterák,  mydlo, toaletný papier/, starať sa o ne a dbať o svoju osobnú hygienu, 
     • pred vstupom do triedy si uložiť obuv a nepotrebné šatstvo v šatni a prezuť sa do vhodnej obuvi /nie s tmavou podrážkou/, 
     • na vyučovanie telesnej výchovy nosiť cvičebný úbor podľa pokynov vyučujúcich. Ak žiak nemôže cvičiť zo zdravotných dôvodov, prinesie ospravedlnenie od lekára a predloží ho učiteľovi TV. Ak lekár odporučí žiakovi oslobodenie od TV, predloží rodič riaditeľovi školy písomnú žiadosť spolu s odporúčaním lekára, 
     • zdržiavať sa počas všetkých prestávok na príslušnom poschodí. Počas priaznivého počasia je žiak povinný tráviť veľkú prestávku na školskom dvore.  Z a k a z u j e   s a   o p u s t i ť   a r e á l   š k o l y , 
     • chrániť školské zariadenie pred poškodením – prípadné škody je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka.  Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy,
     • pri odchode z učebne zanechať svoje miesta upravené  podľa pokynov učiteľa, 
     • po ukončení vyučovania upraviť triedu, vyložiť stoličky a v sprievode vyučujúceho presunúť sa do šatne, prípadne do školskej jedálne, do ŠKD, 
     • po skončení vyučovania opustiť budovu školy, 
     • opustiť ŠKD len na základe údajov v zápisnom lístku, 
     • oznámiť ihneď triednemu učiteľovi stratu svojich osobných vecí, 
     • oznámiť zmenu trvalého, prípadne prechodného bydliska triednemu učiteľovi. 

       

     Povinnosti týždenníka  

     • na začiatku vyučovacej hodiny nahlásiť vyučujúcemu mená chýbajúcich žiakov, 
     • postarať sa o zabezpečenie kriedy, pomôcok, čistej tabule a poriadku v triede, 
     • spolupracovať počas všetkých prestávok s dozorkonajúcim učiteľom /vyvetranie triedy.../, 
     • po 5 minútach neprítomnosti vyučujúceho na hodine oznámiť to vedeniu školy, 
     • po skončení vyučovania a pri striedaní tried v odborných učebniach skontrolovať poriadok v triede 

     /stoličky, papiere, voda, svetlo, okná/, 

       

     Povinnosti žiakov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na vyučovaní a školských akciách    

     1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje 

     zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

     1. Všetci žiaci sú zo zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku  školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia /BOZ a PO/ a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 
     2. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa, triedneho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 

       

     IV. Práva zákonných zástupcov žiakov 

     Zákonný zástupca má právo: 

     1. na slobodnú voľbu školy  pre svoje dieťa, 
     2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom vedomosti v súlade s princípmi a cieľmi  Zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 
     3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 
     4. byť informovaný o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
     5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní, 
     6. zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 
     7. vyjadriť sa k výchovno-vzdelávaciemu  programu  školy prostredníctvom  orgánov školskej samosprávy, 
     8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 
     9. byť písomne upozornení na  porušenie  školského poriadku svojim dieťaťom, 
     10. v prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka  požiadať do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa. 

      

     V. Povinnosti zákonných zástupcov žiakov 

     Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

     1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností, 
     2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, 
     3. Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v prípade opakovania ročníka dieťaťa sa zníži jeho predpoklad riadneho ukončenia povinného vzdelávania v základnej škole, a to tak, že ak by v procese povinnej šk. dochádzky opakoval z dôvodu nezvládnutia učiva niektorý ročník dvakrát alebo dva rôzne ročníky, môže sa stať, že nepostúpi do deviateho ročníka, 
     4. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,  
     5. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 
     6. nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil, 
     7. zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,  
     8. ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, 
     9. pri porušení školského poriadku dieťaťom zákonný zástupca písomne potvrdí, že si je vedomý tohto porušenia a možných následkov, 
     10. V prípade, že žiak si donesie do školy veci, ktoré sú proti školskému poriadku a bude s nimi zaobchádzať počas prítomnosti v škole, budú mu   uvedené predmety  odobraté a vrátené len zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý písomne potvrdí upozornenie, že si je vedomý porušenia školského poriadku a možných následkov.  

      

     VI. Osobitné pokyny na ochranu zdravia a majetku školy a na zamedzenie vymeškávania vyučovania  

       

      

     l.         Žiakom sa zakazuje nosiť na vyučovanie zdravie ohrozujúce a nepotrebné predmety /nože,        

     chemikálie, lieky, alkohol, tabakové výrobky, výbušniny ... /zapnutý mobil a väčšie sumy peňazí. 

     2.     Za drahé osobné veci, nepotrebné na vyučovanie /šperky, mobilné telefóny.../ si žiak     zodpovedá sám. 

     1. Zvlášť  p r í s n e   s a   z a k a z u j e   n o s i ť  do školy, tiež  p r e c h o v á v a ť  a  u ž í v a ť     všetky druhy drog. 

        Porušenie tohto zákazu /podľa miery a spôsobu/ bude škola riešiť nasledovnými spôsobmi: 

      • predvolanie rodičov do školy a pohovor s nimi, 
      • znížená známka zo správania, 
      • oznámenie psychológovi a na príslušné Protidrogové centrum, 
      • sociálny odbor, 
      • oznámenie policajnému zboru.
     1. Zakazuje sa otvárať dokorán okná v triedach bez prítomnosti vyučujúceho a liezť po hromozvodoch.
     2. Zakazuje sa poškodzovať zariadenie školy. Pri zistení úmyselného poškodenia školského majetku     bude škola vymáhať od rodičov náhradu škody. 
     3. Žiakom sa zakazuje v areáli školy hrať hazardné hry. 
     4. Žiakom sa zakazuje používať mobilný telefón v priestoroch školy. Žiak po príchode do triedy si odloží svoj vypnutý mobilný telefón do uzamykacej skrinky na to určenej. Následne vyučujúci učiteľ túto skrinku uzamkne. Použiť ho počas vyučovania môže výhradne s dohľadom učiteľa – buď v nutných prípadoch na komunikáciu s rodičom alebo ako učebnú pomôcku – kalkulačka, fotoaparát, kamera, úložný priestor. Po skončení vyučovania si žiak vyzdvihne vypnutý mobilný telefón zo skrinky a odchádza domov. Zapnúť si ho môže mimo budovy školy. Porušenie sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku so zápisom v triednej knihe, zabavením telefónu a uložením vo vypnutom stave do trezoru školy. Zákonný zástupca po informácii odobratí telefónu si ho príde prevziať osobne.  
     5. Pri neospravedlnenom vymeškávaní vyučovania použije škola tieto opatrenia: 
     • písomné upozornenie zákonného zástupcu /po 4 hodinách/ a jeho predvolanie do školy, 
     • hlásenie o zanedbávaní školskej dochádzky /nad l5 hodín/ zriaďovateľovi – Obec Parchovany a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

               Výchovné opatrenia:  

     • l až 2 neospravedlnené hodiny             - napomenutie triednym učiteľom 
     • nad 4 neospravedlnené hodiny             - napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy
     • opakovaná neospravedlnená neúčasť má za následok zníženú známku zo správania  

     2.stupňa –    za 16 - 60 neospravedlnených hodín, 

            3.stupňa –    za 60 – 100  neospravedlnených hodín,

            4.stupňa -    za 101 a viac hodín. 

     • Ak žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac, bude táto skutočnosť oznámená na Útvar sociálneho úradu Trebišov. Za viac ako 60 vymeškaných neospravedlnených hodín sa zákonný zástupca dopúšťa priestupku v súlade s § 37, ods. 1, písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z.  
     • štátnej správe o školstve a školskej samospráve, nad 100 neospravedlnených vyučovacích hodín sa voči zákonnému zástupcovi môže postupovať v súlade s § 211, ods. 1, písm. e) Zákona č. 300/2005 Z.z.  (Trestný zákon).  
     1. Žiakom sa prísne zakazuje šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom.
     2. Vzhľadom na ochranu zdravia žiakov, boja proti obezite a dodržiavanie poriadku v triedach  a sociálnych zariadeniach:    
     • zákaz konzumácie energetických nápojov, sladených nápojov 
     • zákaz konzumácie čipsov,  orieškov a slnečnice, 
     • konzumácia jogurtov a im podobným produktom len s lyžičkou. 

      

     Pochvaly a iné ocenenia 

      

          Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. 

     Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. 

           

        Škola udeľuje:  

       

     • pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname, 
     • pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky, 
     • pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 
     • pochvala riaditeľom školy  - diplom, 
     • knižnú odmenu po schválení Rodičovskou radou. 

      

     Opatrenia na posilnenie disciplíny 

      

          Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia. Podľa jeho závažnosti sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

      

     • zápis do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname, 
     • zápis do žiackej knižky, 
     • napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 
     • pokarhanie triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 
     • pokarhanie od riaditeľa školy /6 zápisov v Klasifikačnom zázname/, 
     • po siedmom zápise  nasleduje návrh na zníženú známku zo správania podľa závažnosti priestupku. 

      

      

          Školský poriadok  platí rovnako na školskom výlete, lyžiarskom výcviku a v ŠVP s aktuálnymi dodatkami.