• Nadpis

    •  

                                        Základná škola, Hlavná 462, Parchovany 

                                           Základná škola, Hlavná 462, Parchovany  076 62                                      

     Národný projekt POP II

      

     Naša škola sa zapojila do Národného projektu POP II.                                                               

       Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporujú pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

     Členovia školského inkluzívneho tímu:

     Sociálny pedagóg - Mgr.Alena Hamzová  

     Pedagogický asistent - Mgr.Mária Ľochová

     Pedagogický asistent - Monika Lašíková

      

     Cieľom národných projektov je:

     - implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných    

       školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,

     - vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,

     - zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      

     Aktivity, ktoré realizujeme na škole, sa uskutočňujú vďaka pomoci Európskej únie (ďalej ako EÚ), konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).