Navigácia

 • Rozvrh hodín 5. - 9.ročník od 19.4.2021 do 23.4.2021

   

   

 • Pravidlá od 19.4.2021

  Ako škola opäť iba overujeme platnosť dokumentov. Čestné vyhlásenie je potrebné odovzdať opätovne !

   

  Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

   

   

 • Rozvrh od 24.11.2020

 • Vyučovanie od 12.4.2021

  Vyučovanie od 12.4.2021

  Potrebné dokumenty pri nástupe žiaka

  Pri nástupe do školy žiak odovzdá Čestné vyhlásenie ( uvedené nižšie), umožní overenie negatívneho testu (alebo dokladu potvrdzujúceho výnimku z testovania)  zákonného zástupcu, resp.žiaka 5. - 9.ročníka.  

  Žiak 1. - 4. musí mať rúško, žiak 5. - 9.ročníka respirátor.

  Zákonný zástupca žiaka nemusí byť prítomný pri nástupe. Negatívny test stačí, ak bude odfotený v mobile v prípade, a ak tento test potrebuje rodič napr. do zamestnania. 

  Výnimky z testovania: 

  - potvrdenie od lekára o prekonaní Covidu19 od lekára nie staršie ako tri mesiace,

  - dva týždne po druhom  očkovaní proti Covidu19,

  - a iné výnimky podľa UVZSR z 19.3.2021

   

  Čestné vyhlásenia žiaka 1. - 4.  

  Čestné vyhlásenia žiaka bez možnosti dištančného vzdelávania 

   

   

  PREZENČNE:

  • Žiaci   1. – 4.  ročníka.
  • Žiaci špeciálnych tried.
  • Žiaci, ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa dištančne.

  Podmienky:

  • Negatívne testy (antigén alebo RT-PCR) všetkých zamestnancov.
  • Negatívny test (antigén alebo RT-PCR) jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom.
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o prekonaní Covidu 19.
  • Negatívne testy (antigén alebo RT-PCR) všetkých žiakov od 5.ročníka.

    

  DIŠTANČNE:

  • Ročníky 5. – 9.   

   

  Žiaci z rodín v karanténe do školy nenastupujú!

  Pri vstupe do školy bude prísna vstupná kontrola všetkých potrebných náležitostí.

  Školská jedáleň začína vydávať jedlá za prísnych hygienických nariadení od 12.4.2021.

  Školský klub spustíme po informáciách z pondelka 12.4.2021

  Zákonní zástupcovia a zamestnanci sa môžu otestovať aj na MOM v Parchovanoch v sobotu 10.4.2021.

  V prípade otázok prosím kontaktujte riad.školy  - číslo telefónu 0915 867 741.

  Všetky potrebné dokumenty zverejníme zajtra na www.zsparchovany.sk.

   

 • Vyučovanie od 7.4.2021

  Vážení rodičia,

  na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese, po konzultácii

     s RÚVZ v Trebišove a zriaďovateľom, budeme pokračovať 

  od stredy 7.4.2021 naďalej v dištančnom vzdelávaní.

   

  ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA

                Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: Mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3- A1810 z 19. marca 2021 takto:

  v úvodnej vete sa slová „6. apríla“ nahrádzajú slovami „11. apríla“.

  Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté. Odôvodnenie: Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“, týmto rozhodnutím naďalej umožňuje školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce do 11. apríla 2021.

   

  Vyjadrenie Odboru krízového riadenia, Okresný úrad Trebišov

  Na základe žiadostí viacerých zriaďovateľov školských zariadení o usmernenie k otváraniu škôl po veľkonočných sviatkoch Vám oznamujeme:

  -          okres Trebišov v týždni od 05.04.-11.04.2021 je podľa COVID automatu zaradený do tretieho stupňa varovania, t.j. bordová farba,

  -          podľa vyhlásení ústredných orgánov štátnej správy prípadné uvoľňovanie podmienok bude závisieť od epidemickej situácie po veľkonočných sviatkoch, kedy sa touto problematikou bude zaoberať pandemická komisia SR a následne Vláda SR rozhodne o definitívnej podobe zmien v opatreniach,

  -          Okresný úrad Trebišov aj odbor krízového riadenia sa preto stotožňuje so stanoviskom RÚVZ v Trebišove a odporúča, aby zriaďovatelia škôl zvážili potrebu otvárania školských zariadení hneď v týždni po Veľkej noci a radšej vyčkali na uznesenie Vlády SR. Dovtedy odporúčame, ak to nie je nevyhnutné, radšej prezenčnú formu v predškolských zariadeniach a v 1. stupni základných škôl využívať iba pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry.

   

 • Testovanie žiakov kloktaním

  Doplňujúce informácie

  Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov škôl, ani pre zákonných zástupov žiakov). V prípade podozrenia na výskyt ochorenia SARS-CoV-2 alebo v prípade záujmu je možné pretestovanie kloktacím testom žiakov I. stupňa (odporúčame predovšetkým 3. a 4. ročník). Žiak na II. stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu.

  Celý text:  https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/?fbclid=IwAR2raY1iRHa7oWGGg0xMCUB0gJMD-KrcluhD3JtP6uDinh7cVV5NH6_M8Mc

   

  Vážení rodičia!

  Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:

  •  ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,
  •  v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

                 V súvislosti s tým Vás chceme požiadať  o aktívnu spoluprácu pri zistení predbežného záujmu medzi zákonnými zástupcami o túto formu testovania, a to zozbieraním vyplnenej Prílohy č. 1A „Súhlasu dotknutej osoby“ a Prílohy č. 1B „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka.

  Testovanie žiakov 2.stupňa sa uskutoční po veľkonočných prázdninách v 14.týždni. 

  Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

  Pre našu školu navrhol by som takýto postup:

  •  poslať cez EduPage odfotenú vyplnenú prílohu triednym učiteľom. Túto vyplnenú prílohu stačí odfotiť z obrazovky, ak nemáte možnosť ju vytlačiť.  Po nástupe detí do školy by sme zozbierali originály.

  Termín  by bol do 30.3.2021.

  Do 31.3.2021 škola musí vyplniť predobjednávku na tieto testy.

   

                                                                                                                 S pozdravom Mgr.Ivan Račkovský

   

 • Zápis žiakov do 1.ročníka

  Zápis žiakov do 1.ročníka

  Vážení rodičia!

  Prihlasovanie prváčikov na našu školu  prebehne aj  plne elektronicky pomocou elektronickej prihlášky. Prístup k prihláške na webovej stránke školy má každý uchádzač aj bez prihlásenia. Rodičia prihlášku vyplnia vo svojom počítači, nahrajú prípadné prílohy a jedným klikom ju elektronicky odošlete škole. 

  Pozor!       

  Elektronická schránka (číslo) - ak rodič používa občiansky preukaz s čipom a má zriadenú el.schránku na www.slovensko.sk. Škola potom do tejto schránku zasiela rozhodnutia, výpisy známok a pod..

   

  Postup: V ľavom menu kliknite na " elektronická prihláška" a postupujte presne podľa jednotlivých krokov. Kedykoľvek sa môžete cez kód vrátiť k už vyplnenej prihláške a napr. pozmeniť niektoré údaje. 

   

 • Vyučovanie od 15.3.2021

  Vážení rodičia,

  na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese, po konzultácii s RÚVZ v Trebišove a zriaďovateľom, budeme pokračovať od pondelka 15. 3. 2021 naďalej v dištančnom vzdelávaní.

  O ďalších zmenách Vás budeme informovať. 

  S pozdravom 

  Mgr. Ivan Račkovský

    riaditeľ školy

 • Potvrdenie o návšteve školy.

  Naša škola umožňuje v súčasnej situácii rodičom si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Postup je uvedený v návode - odkaz na link nižšie. Toto potvrdenie je rovnocenné s potvrdením vydaným školou ( s pečiatkou). Dokladom o právoplatnosti je vygenerovaný QR kód na vytlačenom potvrdení.

  https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

   

  1. Prihlásenie ako rodič

  2. Klik na "Štart"

  3. Dochádzka 

  4. Potvrdenie

  5. Potvrdenie o návšteve školy

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • MIMORIADNÝ OZNAM!

  Na základe rozhodnutia Okresného hygienika sa školy v okrese Trebišov od 8.2.2021 neotvoria. Pokračujeme ďalej v dištančnej výučbe.

  Informáciu sme dostali o 10,30 hod.

 • Nástup do školy od 8.2.2021

  Vyučovanie od 8.2.2021 do 14.2.2021

  Ročníky 1. – 4. prezenčne.

  Podmienky:

  • Negatívne testy všetkých zamestnancov.
  • Negatívny test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom.
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o prekonaní Covidu 19.

  Ročníky 5. – 9.  pokračujú v dištančnom vyučovaní.

  Skupinové vyučovanie ( žiaci do počtu 5 ) v tomto týždni nebude. Naďalej sa vzdelávajú formou pracovných listov.

  Žiaci z rodín v karanténe do školy nenastupujú!

  Pri vstupe do školy bude prísna vstupná kontrola všetkých potrebných náležitostí.

  Školská jedáleň začína vydávať jedlá za prísnych hygienických nariadení od 8.2.2021.

  Školský klub spustíme po informáciách z pondelka 8.2.2021.

  Zákonní zástupcovia a zamestnanci sa môžu otestovať aj na MOM v Parchovanoch v sobotu 6.2.2021.

  Podmienky nástupu žiakov od 8.2.2021 sa ešte môže zmeniť na základe výsledkov testovania z dňa 6.2.2021.

  V prípade otázok prosím kontaktujte riad.školy  - číslo telefónu 0915 867 741.

  Zajtra uverejníme presnejšie informácie.

 • Rozvrh pre  1. až 4.ročník od 11.1.2021

 • Vyučovanie od 11.1.2021

  Doplnené:

  Organizácia vyučovania   od 11.1.2021

  Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“ na území  SR do 24.1.2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

  Žiaci na I. stupni

  1. Od  11. -18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci z  I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.
  2. Na základe odporúčania ŠPU zodpovedá aj naša úprava dištančného rozvrhu pre I. stupeň. Rozvrh hodín bude zverejnený na našej webovej stránke.
  3. ON-LINE vyučovanie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM. Rodičia 1.ročníka sa, prosím, spojte s triednou učiteľkou a ona Vám poskytne relevantné informácie.
  4. Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať i naďalej k dispozícii ich asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on–line na dennej báze, príp. podľa potreby a dohody s rodičom.
  5. Triedna učiteľka tiež uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. Mimo nich výnimočne - a len po dohode s ňou.
  6. ŠKD v tomto týždni nebude otvorený.
  7. Komunikácia rodič -  učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00 hod do 16:00 hod.
  8. Ako to bude od 11. 2021- do 24.1.2021  - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stup. za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, akonáhle sa o ňom právoplatne rozhodne.
  9. V prípade nejasností alebo potreby ma môžete kontaktovať na dostupných kontaktoch školy na webe, príp. na FB stránke školy.

   

   

  Žiaci na II. stupni

   

  1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
  2. Klasifikáciu žiakov za I. polrok je možné v prípade nízkeho počtu známok u žiakov posunúť k 31.3.2021, ale aj ukončiť v riadnom termíne t.j. 31.1.2021 , čo uprednostňujeme. Žiaci nech sa teda usilujú získať, či  opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Budete na on–line hodinách častejšie preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.
  3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe. Ináč bude žiakovi udelená neospravedlnená hodina. Neúčasť žiaka na vyučovaní ospravedlňuje iba zákonný zástupca.
  4. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom.
  5. V popoludňajších hodinách veľmi odporúčame žiakom prechádzku v prírode.
  6. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni on–line rodičovské združenia, aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí.

  Termín nastaví triedny učiteľ v každom ročníku individuálne, po dohode s Vami.

  1. Ruší sa Testovanie 5  v piatom ročníku.
  2. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.-4. mája 2021. Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky.
  3. Testovanie 9 prebehne v dňoch  -10.jún 2021

  Slovo na záver:

           Žiaci, pristupujte k učeniu zodpovedne a pravidelne každý deň. Pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas. Nepoľavujte!

   Ďakujem rodičom za každú ústretovosť a porozumenie.

   

  Mgr. Ivan Račkovský, riad.školy

   

 • Vyučovanie od 11.1.2021

  1. Forma vzdelávania po vianočných prázdninách, t. j. od 11. januára 2021 pokračuje nasledovne:

   materské školy vo všetkých stupňoch COVID AUTOMATU okrem IV. stupňa varovania pokračujú v prezenčnej forme bez obmedzení;

   v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni ostražitosti, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci základných a stredných škôl v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení;

   v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení a žiaci strednej školy, okrem končiacich ročníkov, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

   v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole vyučujú prezenčne na prvom stupni bez obmedzení a žiaci v špeciálnej škole bez obmedzení. Ďalej v základných školách a stredných školách sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia + jeden učiteľ, ak podmienky neumožňujú

   v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v IV. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa v základnej škole vyučujú prezenčne len žiaci zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry“. Sú zatvorené aj materské školy, okrem tých, ktoré sa starajú o deti zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry,“ ostatné školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania. 

  Vážení rodičia!

  Potrebujem Vaše vyjadrenie o možnom pretestovaní žiakov od 11.1.2021 podľa priloženého Covid automatu. Zatiaľ je od nás požiadaný nižžšie uvedený prieskum.Termín sme dostali do 18.12.2020. Vaše odpovede mi môžete poskytnúť najlepšie prostredníctvom EduPage, poprípade cez vyučujúceho zajtra cez ZOOM. Ďakujem Vám veľmi pekne za spoluprácu.

   

  Základná škola, Hlavná 462, Parchovany

   

  ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ŽIAK / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

  V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu.

  Meno a priezvisko žiaka:                                                       .......................................................................

  Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka:                    .......................................................................

  Mám záujem :           (symbolom „X“ označte políčko v riadku, s ktorého odpoveďou súhlasíte)

  O                 o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou

  O                o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasím s pretestovaním na ochorenie COVID-19
  žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka

   

   

 • Prázdniny

  ROZHODNUTIE

            Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

  2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.

  3. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

 • Oznam. Pre našu školu sa zatiaľ nemenia podmienky vstupu.

  Oznam o zákaze vstupu do budovy  a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu od 7.12.2020

  Oznam

  o zákaze vstupu do budovy

  a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

  podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia

  pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

  pred vstupom do priestorov škôl

   

   

  Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z dôvodu ochrany života a zdravia,

   

  ŽIAKOM PIATEHO AŽ DEVIATEHO ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ŽIAKOM STREDNÝCH ŠKÔL A PEDAGOGICKÝM ZAMESTNANCOM VYUČUJÚCIM ŽIAKOV PIATEHO AŽ DEVIATEHO ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL INAK AKO DIŠTANČNE,

   

  nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov

   

   škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu  (ďalej len „škola“)

   

  preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

   

  Povinnosť preukazovania, sa podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 32/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

  1. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace;
  2. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19;
  3. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie;
  4. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra;
  5. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
  6. osobu, ktorá je onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorá má leukopéniu alebo osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou);
  7. žiakov a zamestnancov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
  8. žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl;
  9. žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020;
  10. pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách podľa odseku 2 písm. i) v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020.

   

  Predloženie dokladu podľa ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa ods. 2 písm. a) až f) potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

   

  Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená na základe Vyhlášky č. 32/20200 ÚVZ požadovať od osôb podľa ods. 1 vstupujúcich do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť.

 • Rodičovské aktívy

  Od 1.12.2020 do 3.12.2020 sa uskutočnia triedne rodičovské aktívy ONLINE. Triedni učitelia sa individuálne spoja s rodičmi cez aplikáciu ZOOM alebo podľa dohody. 

  1.   - utorok od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

  2.A - streda od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

  2.B - utorok od 13,30 do 14,30

  2.C - utorok od 13,30 do 14,30

  3. - streda od 16,00 do 17,00   - ONLINE + dohoda

  4.A - utorok od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

  4.B - utorok od 13,30 do 14,30

  5.A – utorok od 16,00 do 17,00

  5.B - utorok od 13,30 do 14,30

  6.  - štvrtok od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

  7.A – utorok od 13,00 do 14,00 pred budovou školy a ONLINE podľa dohody

  7.B - utorok od 13,30 do 14,30

  8. – streda od 17,00 do 18,00

  9. – streda od 16,00 do 17,00 ONLINE

   

   

   

 • Upozornenie

  Základné princípy:

  Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

  Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

  Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

  Čiže:

  Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.

  Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy.

  Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november).

  Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

  Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

  Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

   

 • Upozornenie

  Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

  Vážení rodičia!

  Upozorňujem Vás na horeuvedené "Usmernenie...", zvlášť na bod 10. -

  "Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby)."

  bod A1 ods. 13 : 13.cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školypre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť.

  bod A.2 ods. 11: 11.cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti odeti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria