Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznámenie

  Vážení rodičia!

  Z dôvodu zistenej pozitivity COVID 19 našich žiakov je podľa Školského semaforu následný postup:

      Keďže pozitívny žiak bol naposledy v škole v piatok 10.9.2021, nenaplnilo sa usmernenie Školského semafóra – žiak nemal úzky kontakt do dvoch dní od zistenia pozitivity, druháci naďalej pokračujú vo vyučovaní prezenčne – chodia normálne do školy.

     Ospravedlňujem sa za predchádzajúcu informáciu o dochádzke žiakov cez EduPage, nakoľko takéto info som mal do dnes do 10:15.hod.

 • Pravidlá karantény od 13.9.2021

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno - oznámenie

   

   

       V zmysle § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní , poskytujem voľno pre žiakov školy na deň  14.9.2021 ( utorok ) z organizačných dôvodov.

   

   

  Vyučovanie sa začne vo  štvrtok 16.09.2021.

   

 • Samotestovanie

  Vážení rodičia!

  Samotestovanie.

  Zákonný zástupca mal možnosť zaslať záujem o domáce samotesty do 25.8.2021. Po posunutí termínu distribúcie ( zníženie počtu 25 ks na 5 ks /žiak) som dostal informáciu z KŠU, že je možnosť ďalšieho zisťovanie záujmu. Do 25.8.2021 sa prihlásilo 39, k 6.9.2021 52 rodičov.

  Včera som bol prebrať samotesty, kde našej škole bolo pridelených 39 ks samotestov – podľa prvotného nahlásenia rodičov. Takže je mi ľúto, že nemôžeme vyhovieť všetkým, ale iba tým, ktorí prejavili záujem do 25.8.2021.

  Samotesty je potrebné prevziať osobne , potvrdené podpisom o prevzatí. Žiakom, ktorí majú nárok, odovzdáme tlačivo o prevzatí a tak budete vedieť, kto má na ne nárok.

  Dátum preberania: 10.9.2021 od 7,30 do 15,00 hod.

 • Nástup do školy 2.9.2021

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

   

  sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 9,00 hod v exteriéri Základnej školy v Parchovanoch. Po otvorení sa žiaci odoberú do tried, kde im budú rozdané učebnice. Do budovy školy vstup len s rúškom!

  Rodičia prváčikov, ktorí budú chcieť vstúpiť do budovy, musia odovzdať podpísané tlačivo –

   

  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“.

  Toto tlačivo bude k dispozícii pre rodičov aj pri vstupe do budovy.

   

  Žiaci potrebujú odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo –

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

   

  Tieto tlačivá sú prístupné aj na tu:

   

   

  Uverejňujeme podmienky nástupu žiakov do školy, spracované podľa odporúčania MŠ SR. V prípade zmien Vás budeme ihneď informovať. Cez eduPage sme vám zaslali dotazník na zisťovania záujmu o kloktacie testy a o samotesty. Pripájame aj tlačivo v prílohe. Prosím dajte nám info o záujme  - stačí aj emailom alebo priamo triednym učiteľom.

  Nástup do školy 2.9.2021

  Základné informácie k nástupu žiakov do školy vzhľadom na pandemickú situáciu.

  Pri nástupe žiaka je rodič povinný oznámiť škole prostredníctvom písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti zdravotný stav žiaka. Na základe týchto vyhlásení bude zaradená škola do farby školského Covid semaforu. Predpokladáme, že naša škola bude zelená.

  Ranný filter:

  • Pri zelenej farbe budú žiaci vstupovať do školy cez dezinfekčný filter. Teplota bude meraná len žiakom, ktorí budú vykazovať príznaky choroby ( bolesti hlavy, hrdla, kašeľ, únava ...) vyučujúcim prvú hodinu v jednotlivých triedach.

  Rodič je povinný oznámiť škole úzky kontakt žiaka s osobou pozitívnou COVID-19 bezodkladne. 

  Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomto kontakte:

  1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 
  2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút
  3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút
  4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút
  5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľa alebo inak šírila infekčné výlučky

  Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

  Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

  a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

  b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. (Johnson&Johnson),

  c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

  d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

   

  Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZSR.

   

  Podrobné informácie na týchto linkách :

   

  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

   

  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

   

 • Letná škola 16.8.2021 – 20.8.2021

   

  Vážení rodičia!
   

  Letnú školu začíname o 8,00 hod, končíme o 12,30 hod. denne. Každý žiak má zabezpečený obed.

  Prosíme tých rodičov, ktorí už nahlásili účasť žiaka a z rôznych dôvodov sa nemôže zúčastniť letnej školy

  o nahlásenie tejto zmeny do 16.8.2021 do 8,00 hod.

  Žiaci majú pripravené zaujímavé a hlavne zábavne aktivity.

  Bližšie informácie u triednych učiteľov.


  Tešíme sa na vašu účasť!

   

   

   

   

   

  Vážení rodičia!

  Po zistení záujmu od rodičov a následnej schválenej žiadosti Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvárame Letnú školu.

  Letná škola bude od 16.8.2021 do 20.8.2021.

  Žiaci budú rozdelení podľa ročníkov v štyroch skupinách. Každá skupina má svoje tematické zameranie a svoj vlastný program. Jeden deň budú mať spoločné zameranie, tri dni vhodne využijeme naše exteriéry. Spoločným cieľom je poskytnutie žiakom priestor na upevnenie učiva a vzájomné upevnenie vzťahov.

  Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Ak by sa prihlásený žiak z rôznych dôvodov nemohol zúčastniť Letnej školy, žiadam rodičom zaslania oznámenia  na zsparchovany@zsparchovany.sk

   

  Denný rozvrh bude zverejnený od 9.8.2021 na www.zsparchovany.sk

 • Zmena vyučovacie času od 22.6.2021

 • Vyučovanie od 17.5.2021

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

   

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

   

   

   

  Odpoveď asi na najčastejšiu otázku:

  Po koľkých dňoch resp. za akých podmienok môže dieťa, ktoré neprešlo cez ranný zdravotný filter resp. počas dňa muselo byť izolované v izolačnej miestnosti, nastúpiť späť do školy? Vzťahuje sa rovnaký postup na zvýšenú teplotu aj na ostatné príznaky alebo sa bude postupovať rôzne (napr. jednému dieťaťu odmeriame 37,8C° a druhé dieťa bude mať hnačku)?

  Odpoveď:

  Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,5C° (aj po troch meraniach) alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.

  Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak je dieťa doma do 5 pracovných dní vrátane, pri opätovnom návrate dieťaťa do školy predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

  Pri minimálnych príznakoch počas piatich dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.

  Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) a ochorenie nevyžadovalo návštevu lekára, je potrebné lekára kontaktovať telefonicky, mailom a pod. a oznámiť mu ľahké ochorenie dieťaťa. V tomto prípade a aj v prípade, že ochorenie dieťaťa vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe vystavené príslušným lekárom.

  Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), príde 4. deň z akýchkoľvek dôvodov, rodič predkladá pri nástupe len Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.4) podpísané rodičom.

   

 • Vyučovanie od 10.5.2021

   

  Pozor zmena!

  Čestné vyhlásenie predkladajú už iba zákonní zástupcovia žiakov, ktorí mali prerušenú školskú dochádzku na viac ako tri dni.

  Príklad:

  1. žiak chýbal v škole iba v piatok, v pondelok nemusí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.
  2. Žiak chýbal v škole vo štvrtok a aj v piatok, v pondelok už  musí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.

  Čestné prehlásenie zákonného zástupcu:     19502.docx

   

   

  https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf :

   

  8 Školská dochádzka

  Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

   

   

 • Zápis žiakov do 1.ročníka

  Zápis žiakov do 1.ročníka

  Vážení rodičia!

  Prihlasovanie prváčikov na našu školu  prebehne aj  plne elektronicky pomocou elektronickej prihlášky. Prístup k prihláške na webovej stránke školy má každý uchádzač aj bez prihlásenia. Rodičia prihlášku vyplnia vo svojom počítači, nahrajú prípadné prílohy a jedným klikom ju elektronicky odošlete škole. 

  Pozor!       

  Elektronická schránka (číslo) - ak rodič používa občiansky preukaz s čipom a má zriadenú el.schránku na www.slovensko.sk. Škola potom do tejto schránku zasiela rozhodnutia, výpisy známok a pod..

   

  Postup: V ľavom menu kliknite na " elektronická prihláška" a postupujte presne podľa jednotlivých krokov. Kedykoľvek sa môžete cez kód vrátiť k už vyplnenej prihláške a napr. pozmeniť niektoré údaje. 

   

 • Rozvrh pre  1. až 4.ročník od 11.1.2021

 • Vyučovanie od 26.10.2020

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Od pondelka 26.10.2020 budeme vyučovať podľa následných pokynov:

  1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

  2.stupeň sa vyučuje dištančne

  Špeciálne triedy

  1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

  2.stupeň sa vyučuje dištančne

   

  Vážení rodičia!

  Po skúsenostiach z online vyučovania v minulom školskom roku dôrazne  žiadam všetkých zúčastnených o dodržiavanie časového pripojenia podľa rozvrhu. Žiak, ktorý bez ospravedlnenia sa bude chcieť pripojiť neskôr na vyučovaciu hodinu, nebude pripojený a bude mu evidovaná neospravedlnená hodina.  Ďalej veľmi dôrazne doporučujem pripájať aj web kameru – z dôvodu ulievania sa žiakov na online hodinách. Žiaka je povinný  od neprítomnosti  dopredu ospravedlniť zákonný zástupca.  V prípade výpadku techniky ( potvrdeným zákonným zástupcom) postupovať podľa pokynov vyučujúceho. Upozorňujem, že žiakov budeme známkovať- t.z. písať testy, žiaci budú odovzdávať protokoly.

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Tento stav je vážny a vyzerá byť dlhodobý. Našou úlohou je aj za takýchto podmienok vzdelávať naše deti, čo na najvyššej úrovni. Bez vzájomnej spolupráce to určite nepôjde. Vopred Vám všetkým ďakujem za pochopenie a prajem nám veľa energie na úspešné zvládnutie danej situácie.

   

 • Školský klub detí

  Vážení rodičia žiakov 1. - 4.ročníka!

  Vzhľadom na sprísnený režim v Školskom klube detí v ZŠ Parchovany, žiadam Vás o prehodnotenie prítomnosti vašich detí v ŠKD od 12.10.2020 do odvolania. Navrhujeme, aby v ŠKD boli žiaci len z tých rodín, ktoré nemajú inú možnosť zabezpečiť dozor detí v poobedňajších hodinách, vzhľadom na pracovné zaťaženie rodičov. Ďakujem za pochopenie. 

  Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

   

 • Čo potrebuje prvák ?

  Informácia pre rodičov prváka

  Čo potrebuje prvák

  Školské potreby – zošity s predtlačou, objedná a zabezpečí škola.

   

  Zošity:      511 (5 ks)

                    513 (5 ks) 

                    510 (2 ks)

                    Slovník (1 ks)

   

  Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné 

                                        ceruzky (2 ks)

                                        pero plniace

                                        guma

                                        strúhadlo na ceruzky

   

  Vybavenie na výtvarnú výchovu: výkresy: A 4 (malé)  20 ks

                                                     náčrtník:  (skicár A 4) 1 ks

                                                     farebné papiere:  1 sada

                                                     vodové farby 

                                                     voskovky

                                                      plastelína

                                                      nožnice

                                                      lepidlo

                                                      štetce: guľatý hrubý, tenký,

                                                      väčšia nádoba na vodu, handrička,

   

  Vybavenie na telesnú výchovu (vo  vrecku s menom): športové oblečenie (tepláčky, tričko, športové kraťasy), športová obuv (tenisky alebo cvičky s bielou podrážkou).

   

  Hygienické potreby: podpísaný uterák s uškom, hygienické vreckovky 2 ks, toaletný papier, tekuté mydlo.

  Prezúvky

   

 • Organizácia vyučovania od 1.9.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V priložených súboroch sa náchádzajú informácie o organizácii vyučovacieho procesu od 1.9.2020. Žiadam Vás o dôsledne naštudovanie pokynov a hlavne vyplnenie potrebných tlačív a ich následné odovzdanie triednemu učiteľovi 2.9.2020, resp. pri prvom nástupe do školy. Zároveň Vás žiadam o aktualizáciu Vašich kontaktov - emailová adresa, telefonický kontakt.

 • Ukončenie školského roka

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020  o 9,00 hod. v Kultúrnom dome v Parchovanoch. Ste srdečne pozvaní:). 

 • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

  Pri príchode dieťaťa do školy:

   

  • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
  • Pri prvom nástupe žiaci 6. až 9.ročníka odovzdajú „ Vyhlásenie“ platné k 22.6.2020.
  • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný.
  • Žiaci 6. – 9.ročníka budú používať vchod učiteľský.
  • V zmysle pokynov hlavného hygienika a MŠ SR prosím, aby rodič dôsledne zvážil účasť svojho dieťaťa v škole s ohľadom na všetky okolnosti (spoločná domácnosť s rizikovou osobou, alergia, oslabená imunita, nachladenie, atď.)
  • Ak dieťa nemá zvýšenú teplotu, môže sa zúčastniť VVP, ak nie, škola postupuje v zmysle pokynov a odovzdá dieťa rodičovi, ktorý zabezpečí ďalší postup (lekár, karanténa atď.).
  • Po absolvovaní ranného filtra sa žiak odoberie do priestoru šatní a následne do triedy.
  • Žiak je povinný mať : dve rúška – jedno zabalené v aktovke, vlastné papierové hygienické vreckovky, doporučujeme vlastný prípravok na dezifenkciu rúk. 
  • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný - (meranie teploty, dezinfekcia rúk) – zabezpečuje službukonajúci učiteľ/ka.
  • Rodič privádza svoje dieťa k dverám školy (prísny zákaz vstupu rodičov do budovy školy).
  • Platí prísny zákaz vjazdu automobilov do areálu školy.
  • Prosím venujte pozornosť technicko – organizačným piktogramom uverejneným v priestoroch školy a školského areálu.

   

  Pri odchode dieťaťa zo školy:

   

  • Rodič, sprevádzajúci dospelý nevstupuje do budovy školy,
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.
  • V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, nezabudnúť žiaka zo stravy včas vyhlásiť.
  • Záujem o stravu treba vyznačiť vo „Vyhlásení“.
  •  Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. Z technických dôvodov, žiakom vyučovaných dištančne, sa obedy  vydávať nebudú.
  • Žiaci sa vzdelávajú vo svojich kmeňových triedach. Odborné učebne a telocvične sa nevyužívajú. Postupujeme podľa zverejneného rozvrhu platného od 22.6.2020. ( platný rozvrh z 16.3.2020 bez 5.hodiny).
  • Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. Z technických dôvodov, žiakom vyučovaných dištančne, sa obedy  vydávať nebudú.
  • Záujem o stravu treba vyznačiť vo Vyhlásení (viď nižšie).
  • V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, nezabudnúť žiaka zo stravy včas vyhlásiť.
  • Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   

  Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

   

   

 • Rozvrh platný od 1.6.2020

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria