Navigácia

 • Rozvrh pre  1. až 4.ročník od 11.1.2021

 • Vyučovanie od 11.1.2021

  Doplnené:

  Organizácia vyučovania   od 11.1.2021

  Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“ na území  SR do 24.1.2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

  Žiaci na I. stupni

  1. Od  11. -18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci z  I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.
  2. Na základe odporúčania ŠPU zodpovedá aj naša úprava dištančného rozvrhu pre I. stupeň. Rozvrh hodín bude zverejnený na našej webovej stránke.
  3. ON-LINE vyučovanie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM. Rodičia 1.ročníka sa, prosím, spojte s triednou učiteľkou a ona Vám poskytne relevantné informácie.
  4. Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať i naďalej k dispozícii ich asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on–line na dennej báze, príp. podľa potreby a dohody s rodičom.
  5. Triedna učiteľka tiež uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. Mimo nich výnimočne - a len po dohode s ňou.
  6. ŠKD v tomto týždni nebude otvorený.
  7. Komunikácia rodič -  učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00 hod do 16:00 hod.
  8. Ako to bude od 11. 2021- do 24.1.2021  - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stup. za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, akonáhle sa o ňom právoplatne rozhodne.
  9. V prípade nejasností alebo potreby ma môžete kontaktovať na dostupných kontaktoch školy na webe, príp. na FB stránke školy.

   

   

  Žiaci na II. stupni

   

  1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
  2. Klasifikáciu žiakov za I. polrok je možné v prípade nízkeho počtu známok u žiakov posunúť k 31.3.2021, ale aj ukončiť v riadnom termíne t.j. 31.1.2021 , čo uprednostňujeme. Žiaci nech sa teda usilujú získať, či  opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Budete na on–line hodinách častejšie preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.
  3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe. Ináč bude žiakovi udelená neospravedlnená hodina. Neúčasť žiaka na vyučovaní ospravedlňuje iba zákonný zástupca.
  4. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom.
  5. V popoludňajších hodinách veľmi odporúčame žiakom prechádzku v prírode.
  6. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni on–line rodičovské združenia, aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí.

  Termín nastaví triedny učiteľ v každom ročníku individuálne, po dohode s Vami.

  1. Ruší sa Testovanie 5  v piatom ročníku.
  2. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.-4. mája 2021. Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky.
  3. Testovanie 9 prebehne v dňoch  -10.jún 2021

  Slovo na záver:

           Žiaci, pristupujte k učeniu zodpovedne a pravidelne každý deň. Pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas. Nepoľavujte!

   Ďakujem rodičom za každú ústretovosť a porozumenie.

   

  Mgr. Ivan Račkovský, riad.školy

   

 • Vyučovanie od 11.1.2021

  1. Forma vzdelávania po vianočných prázdninách, t. j. od 11. januára 2021 pokračuje nasledovne:

   materské školy vo všetkých stupňoch COVID AUTOMATU okrem IV. stupňa varovania pokračujú v prezenčnej forme bez obmedzení;

   v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni ostražitosti, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci základných a stredných škôl v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení;

   v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení a žiaci strednej školy, okrem končiacich ročníkov, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

   v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole vyučujú prezenčne na prvom stupni bez obmedzení a žiaci v špeciálnej škole bez obmedzení. Ďalej v základných školách a stredných školách sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia + jeden učiteľ, ak podmienky neumožňujú

   v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v IV. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa v základnej škole vyučujú prezenčne len žiaci zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry“. Sú zatvorené aj materské školy, okrem tých, ktoré sa starajú o deti zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry,“ ostatné školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania. 

  Vážení rodičia!

  Potrebujem Vaše vyjadrenie o možnom pretestovaní žiakov od 11.1.2021 podľa priloženého Covid automatu. Zatiaľ je od nás požiadaný nižžšie uvedený prieskum.Termín sme dostali do 18.12.2020. Vaše odpovede mi môžete poskytnúť najlepšie prostredníctvom EduPage, poprípade cez vyučujúceho zajtra cez ZOOM. Ďakujem Vám veľmi pekne za spoluprácu.

   

  Základná škola, Hlavná 462, Parchovany

   

  ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ŽIAK / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

  V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu.

  Meno a priezvisko žiaka:                                                       .......................................................................

  Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka:                    .......................................................................

  Mám záujem :           (symbolom „X“ označte políčko v riadku, s ktorého odpoveďou súhlasíte)

  O                 o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou

  O                o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasím s pretestovaním na ochorenie COVID-19
  žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prázdniny

  ROZHODNUTIE

            Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

  2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.

  3. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

 • Oznam. Pre našu školu sa zatiaľ nemenia podmienky vstupu.

  Oznam o zákaze vstupu do budovy  a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu od 7.12.2020

  Oznam

  o zákaze vstupu do budovy

  a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

  podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia

  pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

  pred vstupom do priestorov škôl

   

   

  Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z dôvodu ochrany života a zdravia,

   

  ŽIAKOM PIATEHO AŽ DEVIATEHO ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ŽIAKOM STREDNÝCH ŠKÔL A PEDAGOGICKÝM ZAMESTNANCOM VYUČUJÚCIM ŽIAKOV PIATEHO AŽ DEVIATEHO ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL INAK AKO DIŠTANČNE,

   

  nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov

   

   škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu  (ďalej len „škola“)

   

  preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

   

  Povinnosť preukazovania, sa podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 32/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

  1. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace;
  2. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19;
  3. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie;
  4. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra;
  5. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
  6. osobu, ktorá je onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorá má leukopéniu alebo osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou);
  7. žiakov a zamestnancov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
  8. žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl;
  9. žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020;
  10. pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách podľa odseku 2 písm. i) v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020.

   

  Predloženie dokladu podľa ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa ods. 2 písm. a) až f) potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

   

  Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená na základe Vyhlášky č. 32/20200 ÚVZ požadovať od osôb podľa ods. 1 vstupujúcich do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť.

 • Rodičovské aktívy

  Od 1.12.2020 do 3.12.2020 sa uskutočnia triedne rodičovské aktívy ONLINE. Triedni učitelia sa individuálne spoja s rodičmi cez aplikáciu ZOOM alebo podľa dohody. 

  1.   - utorok od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

  2.A - streda od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

  2.B - utorok od 13,30 do 14,30

  2.C - utorok od 13,30 do 14,30

  3. - streda od 16,00 do 17,00   - ONLINE + dohoda

  4.A - utorok od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

  4.B - utorok od 13,30 do 14,30

  5.A – utorok od 16,00 do 17,00

  5.B - utorok od 13,30 do 14,30

  6.  - štvrtok od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

  7.A – utorok od 13,00 do 14,00 pred budovou školy a ONLINE podľa dohody

  7.B - utorok od 13,30 do 14,30

  8. – streda od 17,00 do 18,00

  9. – streda od 16,00 do 17,00 ONLINE

   

   

   

 • Rozvrh od 24.11.2020

 • Upozornenie

  Základné princípy:

  Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

  Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

  Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

  Čiže:

  Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.

  Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy.

  Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november).

  Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

  Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

  Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

   

 • Upozornenie

  Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

  Vážení rodičia!

  Upozorňujem Vás na horeuvedené "Usmernenie...", zvlášť na bod 10. -

  "Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby)."

  bod A1 ods. 13 : 13.cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školypre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť.

  bod A.2 ods. 11: 11.cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti odeti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť.

 • Vyučovanie od 26.10.2020

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Od pondelka 26.10.2020 budeme vyučovať podľa následných pokynov:

  1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

  2.stupeň sa vyučuje dištančne

  Špeciálne triedy

  1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

  2.stupeň sa vyučuje dištančne

   

  Vážení rodičia!

  Po skúsenostiach z online vyučovania v minulom školskom roku dôrazne  žiadam všetkých zúčastnených o dodržiavanie časového pripojenia podľa rozvrhu. Žiak, ktorý bez ospravedlnenia sa bude chcieť pripojiť neskôr na vyučovaciu hodinu, nebude pripojený a bude mu evidovaná neospravedlnená hodina.  Ďalej veľmi dôrazne doporučujem pripájať aj web kameru – z dôvodu ulievania sa žiakov na online hodinách. Žiaka je povinný  od neprítomnosti  dopredu ospravedlniť zákonný zástupca.  V prípade výpadku techniky ( potvrdeným zákonným zástupcom) postupovať podľa pokynov vyučujúceho. Upozorňujem, že žiakov budeme známkovať- t.z. písať testy, žiaci budú odovzdávať protokoly.

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Tento stav je vážny a vyzerá byť dlhodobý. Našou úlohou je aj za takýchto podmienok vzdelávať naše deti, čo na najvyššej úrovni. Bez vzájomnej spolupráce to určite nepôjde. Vopred Vám všetkým ďakujem za pochopenie a prajem nám veľa energie na úspešné zvládnutie danej situácie.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Školský klub detí

  Vážení rodičia žiakov 1. - 4.ročníka!

  Vzhľadom na sprísnený režim v Školskom klube detí v ZŠ Parchovany, žiadam Vás o prehodnotenie prítomnosti vašich detí v ŠKD od 12.10.2020 do odvolania. Navrhujeme, aby v ŠKD boli žiaci len z tých rodín, ktoré nemajú inú možnosť zabezpečiť dozor detí v poobedňajších hodinách, vzhľadom na pracovné zaťaženie rodičov. Ďakujem za pochopenie. 

  Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

   

 • Čo potrebuje prvák ?

  Informácia pre rodičov prváka

  Čo potrebuje prvák

  Školské potreby – zošity s predtlačou, objedná a zabezpečí škola.

   

  Zošity:      511 (5 ks)

                    513 (5 ks) 

                    510 (2 ks)

                    Slovník (1 ks)

   

  Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné 

                                        ceruzky (2 ks)

                                        pero plniace

                                        guma

                                        strúhadlo na ceruzky

   

  Vybavenie na výtvarnú výchovu: výkresy: A 4 (malé)  20 ks

                                                     náčrtník:  (skicár A 4) 1 ks

                                                     farebné papiere:  1 sada

                                                     vodové farby 

                                                     voskovky

                                                      plastelína

                                                      nožnice

                                                      lepidlo

                                                      štetce: guľatý hrubý, tenký,

                                                      väčšia nádoba na vodu, handrička,

   

  Vybavenie na telesnú výchovu (vo  vrecku s menom): športové oblečenie (tepláčky, tričko, športové kraťasy), športová obuv (tenisky alebo cvičky s bielou podrážkou).

   

  Hygienické potreby: podpísaný uterák s uškom, hygienické vreckovky 2 ks, toaletný papier, tekuté mydlo.

  Prezúvky

   

 • Organizácia vyučovania od 1.9.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V priložených súboroch sa náchádzajú informácie o organizácii vyučovacieho procesu od 1.9.2020. Žiadam Vás o dôsledne naštudovanie pokynov a hlavne vyplnenie potrebných tlačív a ich následné odovzdanie triednemu učiteľovi 2.9.2020, resp. pri prvom nástupe do školy. Zároveň Vás žiadam o aktualizáciu Vašich kontaktov - emailová adresa, telefonický kontakt.

 • Ukončenie školského roka

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020  o 9,00 hod. v Kultúrnom dome v Parchovanoch. Ste srdečne pozvaní:). 

 • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

  Pri príchode dieťaťa do školy:

   

  • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
  • Pri prvom nástupe žiaci 6. až 9.ročníka odovzdajú „ Vyhlásenie“ platné k 22.6.2020.
  • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný.
  • Žiaci 6. – 9.ročníka budú používať vchod učiteľský.
  • V zmysle pokynov hlavného hygienika a MŠ SR prosím, aby rodič dôsledne zvážil účasť svojho dieťaťa v škole s ohľadom na všetky okolnosti (spoločná domácnosť s rizikovou osobou, alergia, oslabená imunita, nachladenie, atď.)
  • Ak dieťa nemá zvýšenú teplotu, môže sa zúčastniť VVP, ak nie, škola postupuje v zmysle pokynov a odovzdá dieťa rodičovi, ktorý zabezpečí ďalší postup (lekár, karanténa atď.).
  • Po absolvovaní ranného filtra sa žiak odoberie do priestoru šatní a následne do triedy.
  • Žiak je povinný mať : dve rúška – jedno zabalené v aktovke, vlastné papierové hygienické vreckovky, doporučujeme vlastný prípravok na dezifenkciu rúk. 
  • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný - (meranie teploty, dezinfekcia rúk) – zabezpečuje službukonajúci učiteľ/ka.
  • Rodič privádza svoje dieťa k dverám školy (prísny zákaz vstupu rodičov do budovy školy).
  • Platí prísny zákaz vjazdu automobilov do areálu školy.
  • Prosím venujte pozornosť technicko – organizačným piktogramom uverejneným v priestoroch školy a školského areálu.

   

  Pri odchode dieťaťa zo školy:

   

  • Rodič, sprevádzajúci dospelý nevstupuje do budovy školy,
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.
  • V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, nezabudnúť žiaka zo stravy včas vyhlásiť.
  • Záujem o stravu treba vyznačiť vo „Vyhlásení“.
  •  Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. Z technických dôvodov, žiakom vyučovaných dištančne, sa obedy  vydávať nebudú.
  • Žiaci sa vzdelávajú vo svojich kmeňových triedach. Odborné učebne a telocvične sa nevyužívajú. Postupujeme podľa zverejneného rozvrhu platného od 22.6.2020. ( platný rozvrh z 16.3.2020 bez 5.hodiny).
  • Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. Z technických dôvodov, žiakom vyučovaných dištančne, sa obedy  vydávať nebudú.
  • Záujem o stravu treba vyznačiť vo Vyhlásení (viď nižšie).
  • V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, nezabudnúť žiaka zo stravy včas vyhlásiť.
  • Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   

  Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

   

   

 • Rozvrh platný od 1.6.2020

 • Organizácia vyučovania od 1.6. - 30.6.2020

 • Opatrenia zverejnené Úradom verejného zdravotníctva SR

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria