• Naše dosiahnuté výsledky v tabuľkách

    • Výsledková listina školy 

     z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

     Testovanie 9-2018

       Základné údaje/Predmety

     MAT

     SJL

       Počet testovaných žiakov školy

     12

     12

       Maximálny počet bodov v teste

     20

     25

       Priemerný počet bodov školy

     16,4

     19,1

       Priemerný počet bodov v SR

     11,2

     15,7

       Priemerná úspešnosť školy (v %)

     82,1 

     76,3 

       Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %)

     55,9

     63,0

       Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

     26,2

     13,3

      

     Špecifikácie testov z matematiky a vyučovacieho jazyka pre šk. rok 2017/18

     Matematika: http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/Specifikacia_testu_MAT_T9_2018.pdf

     Vyučovací jazyk: http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/Specifikacia_testu_VUJ_T9_2018.pdf

      

     Výsledky Testovanie 9-2017

     Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rôzne prehľady výsledkov škôl v Testovaní 9 formou tabuľky.

     Odkaz na aplikáciu: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2017/testovanie/index.xhtml 

      

     Výsledky Testovanie 9-2016

     Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rôzne prehľady výsledkov škôl v Testovaní 9 formou tabuľky.

     Odkaz na aplikáciu: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2016/testovanie/index.xhtml

      

     Výsledková listina školy 

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

     Testovanie 5-2015

       Základné údaje/Predmety

     MAT

     SJL

       Počet žiakov testovaných z daného predmetu

     15

     15

       Maximálny počet bodov v teste

     30

     30

       Priemerný počet bodov školy

     18,87

     19,20

       Priemerná percentuálna úspešnosť školy

     62,89 

     64,00 

       Priemerný počet bodov v rámci SR

     18,60

     19,99

       Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer)

     61,99 

     66,62 

       Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

     + 0,90

     - 2,62

     Výsledky Testovanie 9-2015

     Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rôzne prehľady výsledkov škôl v Testovaní 9 formou tabuľky.

     Odkaz na aplikáciu: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/testovanie/index.xhtml

     Výsledkový list školy ZŠ Parchovany

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

     Testovanie 9-2015

      

       Základné údaje

     MAT

     SJL

       Počet žiakov testovaných z daného predmetu

     18

     18

       Priemerný počet bodov školy

     11,89

     16,61

       Priemerná percentuálna úspešnosť školy

     59,44 %

     69,21 %

       Percentil školy (% škôl v rámci SR, ktoré dosiahli horšie výsledky ako ZŠ Parchovany)

     74,78

     82,64

       Priemerný počet bodov v rámci SR

     10,54

     15,02

       Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer)

     52,68 %

     62,58 %

       Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

     +6,76 %

     +6,63 %

      

     Testovanie 9-2015

     MŠVVaŠ SR vyšlo v ústrety požiadavke ZŠ, ktorá sa týkala zmeny termínu celoslovenského testovania T9-2015. Testovanie sa uskutoční 15. apríla 2015(streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).

     Špecifikácia testu z matematiky T9-2015

     Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov T9-2015.

     Podrobnejšie informácie o Testovaní 9-2015 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9
      

     Výsledky Testovania 9-2014

     http://vysledky.nucem.sk/vysledky2014/testovanie.php

     Testovanie 9-2014

     Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014 - tento pdf dokument obsahuje základné informácie k T9-2014 pre žiakov 9. ročníka ZŠ, žiakov 9. ročníka ZŠ so zdravotným znevýhodnením a harmonogram Testovania 9-2014.

      

      

     N a š e   d o s i a h n u t é   v ý s l e d k y   v   t a b u ľ k á c h

     Výsledkový list školy

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

     Testovanie 9-2013

      

       Základné údaje

     MAT

     SJL

       Počet žiakov testovaných z daného predmetu

     17

     17

       Priemerný počet bodov školy

     15,41

     17,29

       Priemerná percentuálna úspešnosť školy

     77,06 %

     69,18 %

       Percentil školy (% škôl v rámci SR, ktoré dosiahli horšie výsledky ako ZŠ Parchovany)

     94,18

     60,44

       Priemerná známka žiakov školy

     2,35

     2,47

       Priemerný počet bodov v rámci SR

     12,01

     16,88

       Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer)

     60,07 %

     67,51 %

       Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

     +16,99 %

     +1,67 %

      

      

      

               Gratulujeme našim deviatakom a ich učiteľom k dosiahnutiu veľmi cenných výsledkov v rámci SR