Navigácia

História školy

Škola v Parchovanoch

Po vzniku 1.ČSR bola v obci Parchovany zriadená Rímskokatolícka ľudová škola. Spočiatku ju tvorili prvé 4 triedy. Neskôr pribudla aj 5. trieda, ktorá združovala žiakov 5. – 8. ročníka. Riaditeľom tejto školy bol p. Pavol Anguš. Jednou z prvých učiteliek bola Mária Kotuľáková, absolventka Učiteľského ústavu v Košiciach a rodáčka z Parchovian.

Od r. 1936 v obci pôsobila mníšska rehoľa Dcér sv. Františka, ktoré pracovali okrem iného aj ako učiteľky. Už v tom istom roku v treťom resp. štvrtom ročníku ľudovej školy vyučovali sestra Claudia Pulhnamová a sestra Fideliškária Horvatovičová.

Táto Rímskokatolícka ľudová škola zostala v pôsobnosti až do roku 1948, keď bola premenovaná na Národnú školu.

1.februára 1949 bola v obci popri Národnej škole zriadená aj Stredná škola. Tvorili ju štyri vyššie ľudové triedy (5. – 8. roč.). Riaditeľom sa stal Tibor Soták.

Od r. 1952 pôsobil pri Národnej škole aj Divadelný krúžok vedený p. Uličným a neskôr p. uč. Orenčákom. Tento krúžok zaznamenal výrazné úspechy víťazstvom na krajskej prehliadke a účasťou na celoslovenskej prehliadke ochotníckych divadelných súborov.

V r. 1953 došlo k zlúčeniu Národnej školy a Strednej školy do jedného celku pod názov Osemročná stredná škola v Parchovanoch. Riadením bol poverený Tibor Soták.

Na Základnú deväťročnú školu bola škola premenovaná 1. mája 1961. Už v tomto období sa dostávala do popredia otázka výstavby novej školskej budovy. Stará škola sídlila v budove patriacej ku grófskemu majetku, ktorá už bola v nevyhovujúcom stave.

Tieto snahy sa podarilo doviesť do úspešného konca až 1. decembra 1972, kedy bol slávnostne položený základný kameň pre 18 triednu základnú deväťročnú školu.

Nová budova bola slávnostne otvorená 1. septembra 1975.

Škola od svojho vzniku zaznamenala mnohé úspechy v prírodovedných, spoločenskovedných, umeleckých i športových súťažiach a stala sa nielen miestom výchovy a vzdelávania, ale aj centrom mnohých krúžkov, klubov a mimoškolských aktivít.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria