• Nadpis

    •  

      

     Všeobecné informácie o projekte:

     Názov projektu:

     „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Parchovany“

     Kód projektu: 312011U490

     Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje

     Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

     Prioritná os: 312010011 – 1.1.1 Vzdelávanie

     Konkrétny cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov vrátane so ŠVVP

      

     Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPĽZ/166/2019) s názvom projektu: „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Parchovany“, bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou, Hlavná 462, Parchovany dňa 29.07.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenie v CRZ poskytovateľom.

      

     Trvanie projektu: 36 mesiacov (september 2019 – august 2022)

     Rozpočet: Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:                             72 360 €

                      Nenávratný finančný príspevok (95 %)                                                   68 742 €

                      Finančná podpora zriaďovateľa (5 %)                                                       3 618 €

      

     Ciele: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

     Zlepšiť výsledky a kompetencie detí so ŠVVP na našej škole, uspokojiť potreby všetkých detí bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, sociálne, emocionálne, jazykové alebo iné podmienky. Zabezpečiť skvalitnenie edukácie žiakov so ŠVVP. Zabezpečiť socializáciu a integráciu žiakov so SZP do spoločnosti.

      

     Hlavné aktivity: Činnosť dvoch pedagogických asistentov v ZŠ Parchovany, ktoré prispejú k inkluzívnosti a integrácii žiakov z cieľovej skupiny, podpore ich vzdelávania na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo SZP.