• Textová podstrana

    •  

     ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

     ZŠ PARCHOVANY

          V školskom roku 2022/2023 začal v našej škole pracovať školský podporný tím. Jeho úlohou je  aktívne sa podieľať na bezpečnom prostredí v  škole,  zlepšovaní vzájomných vzťahov a sociálnej klímy v triedach. Spolupracovať nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi a rodičmi, pri odstraňovaní sociálno – patologických javov. Podarilo sa nám obsadiť pozíciu školského sociálneho pedagóga a dvoch asistentov učiteľa. Pozície školského psychológa a špeciálneho pedagóga sa nám zatiaľ nepodarilo obsadiť. Hlavnou príčinou je polovičný úväzok a nedostatok kvalifikovaných odborníkov.

       ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HLAVNÁ 462, PARCHOVANY. Hodnotiaca správa za šk.rok 2014/2015. ŠkVP - Vzdelanie pre všetkých - PDF Stažení zdarma

     Školský podporný tím pracuje v zložení:

     Mgr. Alena Hamzová – školský sociálny pedagóg

     Mgr. Ján Bača -  kariérový poradca

     Mgr. Viera Popaďáková - koordinátor prevencie

     Mgr. Mária Ľochová – asistent učiteľa

     Monika Lašíková  – asistent učiteľa

     Ing. Jozef Šimay - koordinátor tímu

      

      


     Školský sociálny pedagóg

      

      

     • vykonáva preventívne činnosti zamerané na predchádzanie a odstraňovanie rizikového správania detí a žiakov a na predchádzanie a odstraňovanie sociálno-patologických javov,
     • poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a na deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
     • poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
     • vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti,
     • podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami, zamestnancami zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami.

      

     Karierový poradca

     • vykonáva diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka,
     • koordinuje poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami a vysokými školami o potrebách trhu práce,
     • poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov,
     • metodicky usmerňuje činnosť kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach,
     • spolupracuje s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy, zamestnávateľmi, strednými školami na území samosprávneho kraja.

      

     Aktivity v primárnej prevencii SPJ :: Základná školaKoordinátor prevencie Aktivity v primárnej prevencii SPJ :: Základná škola

     • realizuje aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov (drogové závislosti, šikanovanie),
     • zabezpečuje aktivity na podporu zdravého životného štýlu,
     • podieľa sa na vytváraní pozitívnej atmosféry v škole.

     Asistent učiteľa

     Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

      

      

     Koordinátor tímu

     • jeho úlohou je systematický sumarizovať činnosť tímu,
     • sledovať efektivitu práce z hľadiska možných duplikácii,
     • posúvať požiadavky na tím konkrétnym členom,
     • zvolávať a pripravovať zasadnutia,
     • viesť byrokratický aparát okolo tímu (zápisnice, všeobecnú kartotéku, záznamy činnosti, webstránku, prezentáciu navonok, listy na súdy, kuratelu),
     • usmerňovať činnosť podporného tímu, prizývať ho k zasadnutiam a riešeniam,
     • prijímať podnety od podporného tímu, od riaditeľa či iných účastníkov,
     • rodičov a predostierať ich podporného tímu, či delegovať ich na podporný tím,
     • zbiera stručnú spätnú väzbu, či bol prípad, problém vyriešený, ako pokračuje, čo ďalej a pod.

     Schéma trojstupňovej pomoci pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov v škole

      U1 (úroveň 1) - bežná podpora a práca učiteľov s podporou asistenta na hodine i cez prestávky, riešenie problémov triednymi učiteľmi, komunikácia s rodičmi. Centrom tejto úrovne je triedny učiteľ a asistent s rodičom ako najdôležitejšie vzťahové osoby okolo žiaka. V procese riešenia problémov môže podľa typu problému napomôcť k riešeniu na II. stupni aj vedúci niektorej predmetovej komisie, či metodické združenie na I. stupni ZŠ. Kariérový poradca pomáha predovšetkým pri podpore prestupu na vyšší stupeň vzdelávania a pomáha zosúlaďovať IVP žiaka a smerovanie jeho ďalšieho kariérového smerovania. Na prvej úrovni sa rieši väčšina problémov v škole, hoci už na tejto úrovni v rámci prevencie má aktívne pôsobiť napríklad školský psychológ, a to podpornými programami, aktivitami, sústredeniami, akciami – v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi, členmi podporného tímu v preventívnej práci a identifikácii rizík a zdrojov žiakov.

      U2 (úroveň 2) - špecifická intervencia a pomoc deťom v riziku. Žiaci pravidelne ohrození neúspechom alebo emočnými ťažkosťami vyžadujú dlhodobejšiu a odbornú starostlivosť. Podľa typu problému na tejto úrovni zasahujú jednotlivo psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a/alebo logopéd (terapia, poradenstvo, sprevádzanie, reedukácie, podpora a usmernenie učiteľov) a pod. Na tejto úrovni je možné poskytnúť niektorému žiakovi alebo menšej skupine žiakov špecifickú podporu. Jednotliví odborní zamestnanci tvoria podporný tím, úzko spolupracujú medzi sebou i s učiteľmi a pokúšajú sa postupne inkluzívne vrátiť problém späť na úroveň 1.

      U3 (úroveň 3) - tu už ide o komplexnú starostlivosť o vážne ohrozené deti i rodiny. Na tejto úrovni je potrebné, aby tím postupoval v úzkej spolupráci s učiteľmi, riaditeľom, sociálnym pedagógom a inými zložkami pre pomoc deťom či rodine. Môže ísť o prípady krízovej intervencii pri smrti blízkej osoby, prípady týranie a vážneho zanedbávania, ohrozenia žiaka, traumatického rozvodu, porúch správania, ťažšieho zdravotného znevýhodnenia a i. Je potrebné, aby tím spoločne plánoval kroky, aby sa realizovali stretnutia so zápisnicami, spísali sa dohody, plány, navrhli sa účinné kroky a ich následná spoločná kontrola, čo sa prikladá aj k dokumentácii IVP žiaka. Takéto hlbšie a komplexnejšie riešenia môžu vyžadovať prácu so žiakom a rodinou na viacerých úrovniach – jeden odborník rieši prostredie a rodinu žiaka, iný terapeuticky pracuje so žiakom, triedny učiteľ môže pracovať (v prípade potreby) aj s celou triedou na podpore žiaka. Niektoré prípady vyžadujú aj medzirezortnú spoluprácu (súdy, kuratela, polícia, lekári a i.).