• Chrípkové prázdniny

     • Vážení rodičia.

                       

       Týmto Vám oznamujeme, že z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných chorôb žiakov, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení zákonov podľa §150 ods.5 a  s  Metodickým usmernením č. 15/2005-R z 31.10.2005 Čl. 5 ods. 2 písm. c), bude prerušené vyučovanie :

                     

      od 16.2.2024 do 20.2.2024.

       

      Riadne vyučovanie sa začne v stredu, 21.2.2024.

       

       

       

       

                                                                       S pozdravom Mgr.Ivan Račkovský

                                                                                      riaditeľ školy

       

     • Smernica o zabezpečení vstupu do budovy školy

     •  


      Opatrenie ku zníženiu bezpečnostných rizík žiakov a zamestnancov.


      V Základnej škole Parchovany sa sprísňujú bezpečnostné opatrenia proti vniknutiam cudzích osôb do budovy školy. Vnútorná smernica o zabezpečení vstupu do budovy školy upresňuje a upravuje pravidla vstupu do budovy školy a pohybu v nej. Pokyn je k nahliadnutiu na webovom sídle školy www.zsparchovany.sk, pri vstupoch do školy a na nástenke Podporného tímu a naši žiaci boli so smernicou podrobne oboznámení v „Ranných kruhoch“.


      1.
      O 7.30 hod. sa otvára budova - žiacky vchod pre žiakov. Všetci žiaci následne odchádzajú zo šatní do tried.
      2.
      Žiaci prichádzajú do budovy školy žiackym vchodom samostatne, bez doprovodu rodičov. Výnimku tvoria len rodičia žiakov 1. ročníka, ktorým je vstup povolený.
      3.
      Budova školy je od 8.00 - 15.30 hod. uzamknutá. V tomto čase použite zvonček pri hlavnom vchode.
      4.
      Vstup do základnej školy je pre cudzích návštevníkov možný len pri nahlásení dôvodu návštevy a následnom odobrení vedením školy.
      5.
      Ten, kto nie je zamestnanec alebo žiak školy, sa nesmie v objekte školy pohybovať bez doprovodu, ani vstupovať do tried a učební.
      6.
      Výnimku vstupu do budovy školy majú cudzí stravníci, ktorí sa môžu pohybovať cez bočný vchod školy, chodbou ku školskej jedálni v čase od 12,00 do 12.30 hod, a od 13.00 do 13.30 hod.
      7.
      Zásobovanie školskej jedálne prebieha cez vchod do jedáleňského traktu z dvora. Povolenie vstupu týmto osobám dáva vedúca školskej jedálne.
      8.
      Do telocvične vchádzajú cudzie osoby len na základe nájomnej zmluvy. Zodpovednosť za nich preberá nájomca, s ktorým bola podpísaná zmluva o prenájme. Tieto osoby sa môžu pohybovať len v telocvičnom trakte.
      9.
      Žiaci majú prísny zákaz púšťať kohokoľvek do budovy školy.
      10.
      V dobe vyučovania je rodičom povolený vstup len z nevyhnutných dôvodov, aj to len za doprovodu zamestnaca školy. Pokiaľ rodič, zákonný zástupca privedie dieťa do školy neskôr ( napr. od lekára a pod.), zazvoní pri vstupe do budovy na zvonček. Dieťa do budovy vstupuje samostatne s výnimkou žiakov 1.- 2.ročníka, ktoré rodič môže odprevadiť až ku triede.
      11.
      Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba si vyzdvihne dieťa osobne, ak bol školou informovaný o úraze alebo chorobe žiaka. Svoj príchod ohlási u vedenia školy, príp. u triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.
      12.
      Pokiaľ je žiak uvoľnený zo školy na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu, ten čaká na dieťa pred školou. V ojedinelých prípadoch vo vestibule školy za prítomnosti zamestnanca školy.
      13.
      V prípade stretnutia s príslušným učiteľom si rodič, zákonný zástupca dohodne vždy vopred telefonicky alebo e-mailom na dobu pred alebo po skončení vyučovania.
      14.
      Rodič, zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy školy s doprovodom zamestnanca v prípade vybavovania úradných záležitostí.
      15.
      Pokiaľ rodič, zákonný zástupca príde za žiakom v dobe prestávky medzi vyučovaním bez predchádzajúceho dohodnutia, čaká vo vestibule školy, kým mu žiaka alebo učiteľa zavolá zamestnanec školy.
      16.
      Zákonní zástupcovia alebo nimi poverené osoby čakajú na svoje deti pred budovou školy. Nie je možné, aby sa tieto osoby domáhali vstupu na chodby školy alebo do školských šatní.
      17.
      Žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí (ďalej ŠKD) si po skončení vyučovania prenesú všetky veci do ŠKD.
      18.
      Výnimku vstupu do budovy majú tí rodičia, ktorí si prídu pre dieťa navštevujúce ŠKD. Títo rodičia vstupujú do budovy zadným vchodom pri ŠKD, kde otvárať im bude vychovávateľka ŠKD.
      19.
      Rodič,zákonný zástupca je povinný rešpektovať zákaz vstupu cudzím osobám do budovy školy (ochrana života a zdravia detí).
      20.
      Poučenie pre zamestnancov školy:
      - Dôsledne monitorovať situáciu a pohyb osôb v škole. V prípade nutného vstupu cudzích osôb do objektu školy zaistiť doprovod tejto osoby až do jej odchodu zo školy, prípadne osobou určeného zamestnanca školy. Každý pohyb neznámej osoby bezodkladne hlásiť vedeniu školy.
      21.
      Informácie pre rodičov alebo zákonných zástupcov :
      -
      Žiadame rodičov, aby zbytočne nevstupovali do školy, keď to nie je potrebné. V prípade, že rodičia potrebujú riešiť niečo osobné, vedenie školy, pedagógovia aj ďalší personál sú im plne k dispozícii.
      Prerokované pedagogickou radou dňa: 29.1.2024 Mgr. Ivan Račkovský
      Smernica nadobúda účinnosť dňom: 1.2.2024 riaditeľ školy