• Vyučovanie od 1.2.2022

     • Vyučovanie od 1.2.2022

      Vážení rodičia, milí žiaci!

            Od zajtra prebieha vyučovanie prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch. Žiadam rodičov o priebežné testovanie samotestami a následné hlásenie výsledkov triednym učiteľom.

        V piatok, 4.2.2022 majú žiaci polročné prázdniny.

       

      Nástup do školy je v pondelok, 7.2.2022. 

       

     • Aktuálne!

     • Dištančné vzdelávanie

      Vážení rodičia, milí žiaci!

              Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, od zajtra - 27.1.2022 žiaci deviateho ročníka pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. Riadiť sa budú aktuálnym rozvrhom, t.z. so začiatkom o 8,00 hod. Podľa nášho zisťovania, každý žiak deviateho ročníka má technickú možnosť pripojenia sa na internet. Preto účasť žiaka na hodine je povinná, takisto je povinné odovzdávanie úloh, projektov a pod. podľa pokynov vyučujúcich.

                                   Neúčasť žiaka na hodine M U S Í ospravedlniť zákonný zástupca minimálne pred začiatkom vyučovacej hodiny. Veľa zdaru prajem! 

       

       

     • Samotestovanie

     • Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny antigénový samotest

      Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu

      V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma.

      Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu je:

      • oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,

      • kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý pošle žiaka na PCR test, prípadne Ag test vykonaný v mobilnom odberovom mieste (ďalej iba MOM) a stanoví ďalší postup.

       

      Povinnosti školy

            •   pristúpiť k zvýšeným hygienicko-epidemiologickým opatreniam v škole, ktoré sú uvedené v ŠKOLSKOM               SEMAFORE v časti Základné prevádzkové pokyny, a teda zabezpečiť:

      • aby rodičia predkladali škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ na základe pokynov ŠKOLSKÉHO SEMAFORA,
      • nástup žiakov, pri ktorom dochádza k čo najmenšiemu vzájomnému premiešavaniu,
      • dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do priestorov školy,
      • častejšiu dezinfekciu dotykových plôch, spoločných priestorov,
      • minimalizovanie premiešavania žiakov,
      • rozostupy medzi žiakmi počas dňa,
      • dostatok dezinfekčných prostriedkov,
      • vykonávanie ranného filtra (MŠ ho povinne vykonávajú, ostatné školy to v takomto prípade majú odporúčané),
      • opakované upozorňovanie žiakov na dodržiavanie hygienických opatrení;

      • informovať o tom rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

      Ako funguje trieda, v ktorej mal žiak pozitívny antigénový samotest?

      Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.

      Ako postupovať, ak sa pozitivita u žiaka nepotvrdí PCR testom/Ag testom z MOM?

      V prípade, že sa u žiaka neprejavujú žiadne príznaky iného ochorenia, trieda sa vracia naspäť do školy.

      Ak žiak vynechal viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), predkladá škole spolu s písomným potvrdením o bezpríznakovosti aj potvrdenie od lekára. Ak vynechal menej ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (vrátane), stačí ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od rodiča. Počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky predkladanie potvrdenia od lekára neplatí, stačí písomné potvrdenie o bezpríznakovosti.

      Ako postupovať, ak sa pozitivita u žiaka potvrdí PCR testom/Ag testom z MOM?

      V prípade, že je pozitivita žiaka potvrdená PCR testom/Ag testom z MOM, je potrebné, aby riaditeľ kontaktoval príslušný miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý na základe posúdenia konkrétnych okolností prípadu rozhodne o ďalšom postupe.