• Do školy na bicykli

     • Aj tento rok sme sa radi zapojili do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“. Naši žiaci často využívajú nejaký  ekologický spôsob dopravy do školy. Vedia, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a neznečisťuje životné prostredie.

      Na začiatku týždňa sme vyhlásili súťaž  o najaktívnejšiu triedu na I. stupni a najaktívnejšiu triedu na II. stupni.

      POĎ S NAMI
      DO ŠKOLY NA BICYKLI

      ◄     10 dní na bicykli alebo na kolobežke

      27. SEPTEMBER 2021 – 8. OKTÓBER 2021

      Cieľom súťaže je:

      ◄ priniesť radosť z cesty do školy;

      ◄ zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;

      ◄ povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, či pešo;

      ◄ zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;

      ◄ zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;

      ◄ zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;

      ◄ zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov.

       

       Výsledky súťaže na našej škole:

      Prvý stupeň:                                                   Druhý stupeň:                                               

      1. Miesto  –  III. A                                       1.  Miesto -  V.A
      2. Miesto –   IV.                                             2. Miesto – IX.
      3. Miesto –   II.                                              3.Miesto – VI.A
      4. Miesto -    I.A                                            4.Miesto – VII.
                                                                        5.Miesto – VIII.A

       

      Ocenenie si zaslúžili všetky triedy!

      Druhá aktivita: „Cesta parkom na bicykli a na kolobežke“

      Aktivitou - „Cesta parkom na bicykli a na kolobežke“ -  sme podporili fyzickú aktivitu a zdravie žiakov. Žiaci si vyskúšali rôzne prekážky, slalom, jazdu po nerovnom teréne a hlavne zažili veľa zábavy.

     • Oznámenie - vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Zverejňujeme možnosť podať vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník (rodič/zákonný zástupca pri vstupe do školy) - elektronicky.

      https://help.edupage.org/sk/u2637

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľské voľno - oznámenie

       

       

           V zmysle § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní , poskytujem voľno pre žiakov školy na deň  14.9.2021 ( utorok ) z organizačných dôvodov.

       

       

      Vyučovanie sa začne vo  štvrtok 16.09.2021.

       

     • Nástup do školy 2.9.2021

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

       

      sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 9,00 hod v exteriéri Základnej školy v Parchovanoch. Po otvorení sa žiaci odoberú do tried, kde im budú rozdané učebnice. Do budovy školy vstup len s rúškom!

      Rodičia prváčikov, ktorí budú chcieť vstúpiť do budovy, musia odovzdať podpísané tlačivo –

       

      Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“.

      Toto tlačivo bude k dispozícii pre rodičov aj pri vstupe do budovy.

       

      Žiaci potrebujú odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo –

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

       

      Tieto tlačivá sú prístupné aj na tu:

       

       

      Uverejňujeme podmienky nástupu žiakov do školy, spracované podľa odporúčania MŠ SR. V prípade zmien Vás budeme ihneď informovať. Cez eduPage sme vám zaslali dotazník na zisťovania záujmu o kloktacie testy a o samotesty. Pripájame aj tlačivo v prílohe. Prosím dajte nám info o záujme  - stačí aj emailom alebo priamo triednym učiteľom.

      Nástup do školy 2.9.2021

      Základné informácie k nástupu žiakov do školy vzhľadom na pandemickú situáciu.

      Pri nástupe žiaka je rodič povinný oznámiť škole prostredníctvom písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti zdravotný stav žiaka. Na základe týchto vyhlásení bude zaradená škola do farby školského Covid semaforu. Predpokladáme, že naša škola bude zelená.

      Ranný filter:

      • Pri zelenej farbe budú žiaci vstupovať do školy cez dezinfekčný filter. Teplota bude meraná len žiakom, ktorí budú vykazovať príznaky choroby ( bolesti hlavy, hrdla, kašeľ, únava ...) vyučujúcim prvú hodinu v jednotlivých triedach.

      Rodič je povinný oznámiť škole úzky kontakt žiaka s osobou pozitívnou COVID-19 bezodkladne. 

      Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomto kontakte:

      1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 
      2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút
      3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút
      4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút
      5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľa alebo inak šírila infekčné výlučky

      Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

      a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

      b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. (Johnson&Johnson),

      c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

      d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

       

      Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZSR.

       

      Podrobné informácie na týchto linkách :

       

      https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

       

      https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

       

     • Letná škola 16.8.2021 – 20.8.2021

     •  

      Vážení rodičia!
       

      Letnú školu začíname o 8,00 hod, končíme o 12,30 hod. denne. Každý žiak má zabezpečený obed.

      Prosíme tých rodičov, ktorí už nahlásili účasť žiaka a z rôznych dôvodov sa nemôže zúčastniť letnej školy

      o nahlásenie tejto zmeny do 16.8.2021 do 8,00 hod.

      Žiaci majú pripravené zaujímavé a hlavne zábavne aktivity.

      Bližšie informácie u triednych učiteľov.


      Tešíme sa na vašu účasť!

       

       

       

       

       

      Vážení rodičia!

      Po zistení záujmu od rodičov a následnej schválenej žiadosti Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvárame Letnú školu.

      Letná škola bude od 16.8.2021 do 20.8.2021.

      Žiaci budú rozdelení podľa ročníkov v štyroch skupinách. Každá skupina má svoje tematické zameranie a svoj vlastný program. Jeden deň budú mať spoločné zameranie, tri dni vhodne využijeme naše exteriéry. Spoločným cieľom je poskytnutie žiakom priestor na upevnenie učiva a vzájomné upevnenie vzťahov.

      Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Ak by sa prihlásený žiak z rôznych dôvodov nemohol zúčastniť Letnej školy, žiadam rodičom zaslania oznámenia  na zsparchovany@zsparchovany.sk

       

      Denný rozvrh bude zverejnený od 9.8.2021 na www.zsparchovany.sk

     • Vyučovanie od 17.5.2021

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

       

       

       

      Odpoveď asi na najčastejšiu otázku:

      Po koľkých dňoch resp. za akých podmienok môže dieťa, ktoré neprešlo cez ranný zdravotný filter resp. počas dňa muselo byť izolované v izolačnej miestnosti, nastúpiť späť do školy? Vzťahuje sa rovnaký postup na zvýšenú teplotu aj na ostatné príznaky alebo sa bude postupovať rôzne (napr. jednému dieťaťu odmeriame 37,8C° a druhé dieťa bude mať hnačku)?

      Odpoveď:

      Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,5C° (aj po troch meraniach) alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.

      Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak je dieťa doma do 5 pracovných dní vrátane, pri opätovnom návrate dieťaťa do školy predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

      Pri minimálnych príznakoch počas piatich dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.

      Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) a ochorenie nevyžadovalo návštevu lekára, je potrebné lekára kontaktovať telefonicky, mailom a pod. a oznámiť mu ľahké ochorenie dieťaťa. V tomto prípade a aj v prípade, že ochorenie dieťaťa vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe vystavené príslušným lekárom.

      Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), príde 4. deň z akýchkoľvek dôvodov, rodič predkladá pri nástupe len Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.4) podpísané rodičom.

       

     • Vyučovanie od 10.5.2021

     •  

      Pozor zmena!

      Čestné vyhlásenie predkladajú už iba zákonní zástupcovia žiakov, ktorí mali prerušenú školskú dochádzku na viac ako tri dni.

      Príklad:

      1. žiak chýbal v škole iba v piatok, v pondelok nemusí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.
      2. Žiak chýbal v škole vo štvrtok a aj v piatok, v pondelok už  musí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.

      Čestné prehlásenie zákonného zástupcu:     19502.docx

       

       

      https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf :

       

      8 Školská dochádzka

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

       

       

    • Zápis žiakov do 1.ročníka
     • Zápis žiakov do 1.ročníka

     • Vážení rodičia!

      Prihlasovanie prváčikov na našu školu  prebehne aj  plne elektronicky pomocou elektronickej prihlášky. Prístup k prihláške na webovej stránke školy má každý uchádzač aj bez prihlásenia. Rodičia prihlášku vyplnia vo svojom počítači, nahrajú prípadné prílohy a jedným klikom ju elektronicky odošlete škole. 

      Pozor!       

      Elektronická schránka (číslo) - ak rodič používa občiansky preukaz s čipom a má zriadenú el.schránku na www.slovensko.sk. Škola potom do tejto schránku zasiela rozhodnutia, výpisy známok a pod..

       

      Postup: V ľavom menu kliknite na " elektronická prihláška" a postupujte presne podľa jednotlivých krokov. Kedykoľvek sa môžete cez kód vrátiť k už vyplnenej prihláške a napr. pozmeniť niektoré údaje. 

       

     • Vyučovanie od 26.10.2020

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Od pondelka 26.10.2020 budeme vyučovať podľa následných pokynov:

      1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

      2.stupeň sa vyučuje dištančne

      Špeciálne triedy

      1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

      2.stupeň sa vyučuje dištančne

       

      Vážení rodičia!

      Po skúsenostiach z online vyučovania v minulom školskom roku dôrazne  žiadam všetkých zúčastnených o dodržiavanie časového pripojenia podľa rozvrhu. Žiak, ktorý bez ospravedlnenia sa bude chcieť pripojiť neskôr na vyučovaciu hodinu, nebude pripojený a bude mu evidovaná neospravedlnená hodina.  Ďalej veľmi dôrazne doporučujem pripájať aj web kameru – z dôvodu ulievania sa žiakov na online hodinách. Žiaka je povinný  od neprítomnosti  dopredu ospravedlniť zákonný zástupca.  V prípade výpadku techniky ( potvrdeným zákonným zástupcom) postupovať podľa pokynov vyučujúceho. Upozorňujem, že žiakov budeme známkovať- t.z. písať testy, žiaci budú odovzdávať protokoly.

      Milí žiaci, vážení rodičia!

      Tento stav je vážny a vyzerá byť dlhodobý. Našou úlohou je aj za takýchto podmienok vzdelávať naše deti, čo na najvyššej úrovni. Bez vzájomnej spolupráce to určite nepôjde. Vopred Vám všetkým ďakujem za pochopenie a prajem nám veľa energie na úspešné zvládnutie danej situácie.

       

     • Školský klub detí

     • Vážení rodičia žiakov 1. - 4.ročníka!

      Vzhľadom na sprísnený režim v Školskom klube detí v ZŠ Parchovany, žiadam Vás o prehodnotenie prítomnosti vašich detí v ŠKD od 12.10.2020 do odvolania. Navrhujeme, aby v ŠKD boli žiaci len z tých rodín, ktoré nemajú inú možnosť zabezpečiť dozor detí v poobedňajších hodinách, vzhľadom na pracovné zaťaženie rodičov. Ďakujem za pochopenie. 

      Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

       

     • Čo potrebuje prvák ?

     • Informácia pre rodičov prváka

      Čo potrebuje prvák

      Školské potreby – zošity s predtlačou, objedná a zabezpečí škola.

       

      Zošity:      511 (5 ks)

                        513 (5 ks) 

                        510 (2 ks)

                        Slovník (1 ks)

       

      Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné 

                                            ceruzky (2 ks)

                                            pero plniace

                                            guma

                                            strúhadlo na ceruzky

       

      Vybavenie na výtvarnú výchovu: výkresy: A 4 (malé)  20 ks

                                                         náčrtník:  (skicár A 4) 1 ks

                                                         farebné papiere:  1 sada

                                                         vodové farby 

                                                         voskovky

                                                          plastelína

                                                          nožnice

                                                          lepidlo

                                                          štetce: guľatý hrubý, tenký,

                                                          väčšia nádoba na vodu, handrička,

       

      Vybavenie na telesnú výchovu (vo  vrecku s menom): športové oblečenie (tepláčky, tričko, športové kraťasy), športová obuv (tenisky alebo cvičky s bielou podrážkou).

       

      Hygienické potreby: podpísaný uterák s uškom, hygienické vreckovky 2 ks, toaletný papier, tekuté mydlo.

      Prezúvky

       

     • Ukončenie školského roka

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020  o 9,00 hod. v Kultúrnom dome v Parchovanoch. Ste srdečne pozvaní:). 

     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

     • Pri príchode dieťaťa do školy:

       

      • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
      • Pri prvom nástupe žiaci 6. až 9.ročníka odovzdajú „ Vyhlásenie“ platné k 22.6.2020.
      • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný.
      • Žiaci 6. – 9.ročníka budú používať vchod učiteľský.
      • V zmysle pokynov hlavného hygienika a MŠ SR prosím, aby rodič dôsledne zvážil účasť svojho dieťaťa v škole s ohľadom na všetky okolnosti (spoločná domácnosť s rizikovou osobou, alergia, oslabená imunita, nachladenie, atď.)
      • Ak dieťa nemá zvýšenú teplotu, môže sa zúčastniť VVP, ak nie, škola postupuje v zmysle pokynov a odovzdá dieťa rodičovi, ktorý zabezpečí ďalší postup (lekár, karanténa atď.).
      • Po absolvovaní ranného filtra sa žiak odoberie do priestoru šatní a následne do triedy.
      • Žiak je povinný mať : dve rúška – jedno zabalené v aktovke, vlastné papierové hygienické vreckovky, doporučujeme vlastný prípravok na dezifenkciu rúk. 
      • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný - (meranie teploty, dezinfekcia rúk) – zabezpečuje službukonajúci učiteľ/ka.
      • Rodič privádza svoje dieťa k dverám školy (prísny zákaz vstupu rodičov do budovy školy).
      • Platí prísny zákaz vjazdu automobilov do areálu školy.
      • Prosím venujte pozornosť technicko – organizačným piktogramom uverejneným v priestoroch školy a školského areálu.

       

      Pri odchode dieťaťa zo školy:

       

      • Rodič, sprevádzajúci dospelý nevstupuje do budovy školy,
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.
      • V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, nezabudnúť žiaka zo stravy včas vyhlásiť.
      • Záujem o stravu treba vyznačiť vo „Vyhlásení“.
      •  Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. Z technických dôvodov, žiakom vyučovaných dištančne, sa obedy  vydávať nebudú.
      • Žiaci sa vzdelávajú vo svojich kmeňových triedach. Odborné učebne a telocvične sa nevyužívajú. Postupujeme podľa zverejneného rozvrhu platného od 22.6.2020. ( platný rozvrh z 16.3.2020 bez 5.hodiny).
      • Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. Z technických dôvodov, žiakom vyučovaných dištančne, sa obedy  vydávať nebudú.
      • Záujem o stravu treba vyznačiť vo Vyhlásení (viď nižšie).
      • V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, nezabudnúť žiaka zo stravy včas vyhlásiť.
      • Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy