• Chrípkové prázdniny

     • Vážení rodičia.

                       

       Týmto Vám oznamujeme, že z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných chorôb žiakov, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení zákonov podľa §150 ods.5 a  s  Metodickým usmernením č. 15/2005-R z 31.10.2005 Čl. 5 ods. 2 písm. c), bude prerušené vyučovanie :

                     

      od 16.2.2024 do 20.2.2024.

       

      Riadne vyučovanie sa začne v stredu, 21.2.2024.

       

       

       

       

                                                                       S pozdravom Mgr.Ivan Račkovský

                                                                                      riaditeľ školy

       

     • Smernica o zabezpečení vstupu do budovy školy

     •  


      Opatrenie ku zníženiu bezpečnostných rizík žiakov a zamestnancov.


      V Základnej škole Parchovany sa sprísňujú bezpečnostné opatrenia proti vniknutiam cudzích osôb do budovy školy. Vnútorná smernica o zabezpečení vstupu do budovy školy upresňuje a upravuje pravidla vstupu do budovy školy a pohybu v nej. Pokyn je k nahliadnutiu na webovom sídle školy www.zsparchovany.sk, pri vstupoch do školy a na nástenke Podporného tímu a naši žiaci boli so smernicou podrobne oboznámení v „Ranných kruhoch“.


      1.
      O 7.30 hod. sa otvára budova - žiacky vchod pre žiakov. Všetci žiaci následne odchádzajú zo šatní do tried.
      2.
      Žiaci prichádzajú do budovy školy žiackym vchodom samostatne, bez doprovodu rodičov. Výnimku tvoria len rodičia žiakov 1. ročníka, ktorým je vstup povolený.
      3.
      Budova školy je od 8.00 - 15.30 hod. uzamknutá. V tomto čase použite zvonček pri hlavnom vchode.
      4.
      Vstup do základnej školy je pre cudzích návštevníkov možný len pri nahlásení dôvodu návštevy a následnom odobrení vedením školy.
      5.
      Ten, kto nie je zamestnanec alebo žiak školy, sa nesmie v objekte školy pohybovať bez doprovodu, ani vstupovať do tried a učební.
      6.
      Výnimku vstupu do budovy školy majú cudzí stravníci, ktorí sa môžu pohybovať cez bočný vchod školy, chodbou ku školskej jedálni v čase od 12,00 do 12.30 hod, a od 13.00 do 13.30 hod.
      7.
      Zásobovanie školskej jedálne prebieha cez vchod do jedáleňského traktu z dvora. Povolenie vstupu týmto osobám dáva vedúca školskej jedálne.
      8.
      Do telocvične vchádzajú cudzie osoby len na základe nájomnej zmluvy. Zodpovednosť za nich preberá nájomca, s ktorým bola podpísaná zmluva o prenájme. Tieto osoby sa môžu pohybovať len v telocvičnom trakte.
      9.
      Žiaci majú prísny zákaz púšťať kohokoľvek do budovy školy.
      10.
      V dobe vyučovania je rodičom povolený vstup len z nevyhnutných dôvodov, aj to len za doprovodu zamestnaca školy. Pokiaľ rodič, zákonný zástupca privedie dieťa do školy neskôr ( napr. od lekára a pod.), zazvoní pri vstupe do budovy na zvonček. Dieťa do budovy vstupuje samostatne s výnimkou žiakov 1.- 2.ročníka, ktoré rodič môže odprevadiť až ku triede.
      11.
      Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba si vyzdvihne dieťa osobne, ak bol školou informovaný o úraze alebo chorobe žiaka. Svoj príchod ohlási u vedenia školy, príp. u triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.
      12.
      Pokiaľ je žiak uvoľnený zo školy na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu, ten čaká na dieťa pred školou. V ojedinelých prípadoch vo vestibule školy za prítomnosti zamestnanca školy.
      13.
      V prípade stretnutia s príslušným učiteľom si rodič, zákonný zástupca dohodne vždy vopred telefonicky alebo e-mailom na dobu pred alebo po skončení vyučovania.
      14.
      Rodič, zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy školy s doprovodom zamestnanca v prípade vybavovania úradných záležitostí.
      15.
      Pokiaľ rodič, zákonný zástupca príde za žiakom v dobe prestávky medzi vyučovaním bez predchádzajúceho dohodnutia, čaká vo vestibule školy, kým mu žiaka alebo učiteľa zavolá zamestnanec školy.
      16.
      Zákonní zástupcovia alebo nimi poverené osoby čakajú na svoje deti pred budovou školy. Nie je možné, aby sa tieto osoby domáhali vstupu na chodby školy alebo do školských šatní.
      17.
      Žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí (ďalej ŠKD) si po skončení vyučovania prenesú všetky veci do ŠKD.
      18.
      Výnimku vstupu do budovy majú tí rodičia, ktorí si prídu pre dieťa navštevujúce ŠKD. Títo rodičia vstupujú do budovy zadným vchodom pri ŠKD, kde otvárať im bude vychovávateľka ŠKD.
      19.
      Rodič,zákonný zástupca je povinný rešpektovať zákaz vstupu cudzím osobám do budovy školy (ochrana života a zdravia detí).
      20.
      Poučenie pre zamestnancov školy:
      - Dôsledne monitorovať situáciu a pohyb osôb v škole. V prípade nutného vstupu cudzích osôb do objektu školy zaistiť doprovod tejto osoby až do jej odchodu zo školy, prípadne osobou určeného zamestnanca školy. Každý pohyb neznámej osoby bezodkladne hlásiť vedeniu školy.
      21.
      Informácie pre rodičov alebo zákonných zástupcov :
      -
      Žiadame rodičov, aby zbytočne nevstupovali do školy, keď to nie je potrebné. V prípade, že rodičia potrebujú riešiť niečo osobné, vedenie školy, pedagógovia aj ďalší personál sú im plne k dispozícii.
      Prerokované pedagogickou radou dňa: 29.1.2024 Mgr. Ivan Račkovský
      Smernica nadobúda účinnosť dňom: 1.2.2024 riaditeľ školy

     • Florbal žiačky

     • Na okresnom kole sme obsadili druhé miesto a postup nám ušiel až po samostatných nájazdoch.

      A skupina:

      CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebiśov  - ZŠ Komenského Trebišov 0:0

      CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce - CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebišov   1:0

      ZŠ Komenského Trebišov - CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce  0:0

      B skupina:

      ZŠ Obchodná Sečovce - ZŠ M.R.Štefánika Trebišov 1:0

      ZŠ Parchovany - ZŠ Obchodná Sečovce   0:0

      ZŠ M.R.Štefánika Trebišov - ZŠ Parchovany 0:1

      Samostatné nájazdy  : ZŠ Parchovany - ZŠ Obchodná Sečovce    2:1

      Zápas o 3. miesto

      ZŠ Komenského Trebišov - ZŠ Obchodná Sečovce   2:0

      Zápas o 1.miesto

      CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce - ZŠ Parchovany 1:1  SN 2:1

       

      Postup: na krajské kolo postúpila  CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce

      Konečné poradie :

      1. CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce
      2. ZŠ Parchovany
      3. ZŠ Komenského Trebišov
      4. ZŠ Obchodná Sečovce  
      5. CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebiśov 
      6. ZŠ M.R.Štefánika Trebišov

       

     • PYTAGORIÁDA 2023

     • V mesiaci december sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády

      Na okresné kolo postupujú :

      Hugo Tóth     III.A    počet bodov   18

      Zoja Jeňová  III.A    počet bodov    17

      Mário Mištáľ   IV.     počet bodov   22

      Jozef Ihnát     IV.     počet bodov   21

      Lukáš Bača     V.     počet bodov    18

     • Prenájom telocvične

     •  Informácia k prenajímaniu telocvične

      Vážení rodičia.

      Prosíme záujemcov o prenájom telocvične počas zimných prázdnin, aby nahlásili termín do 21.12.2023 osobne v škole. Je potrebné podpísať zmluvu o prenájme telocvične.

     • Zmena v školskom poriadku

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      V našom školskom poriadku sa zmenili podmienky používania mobilného telefónu :

          Žiakom sa zakazuje používať mobilný telefón v priestoroch školy. Žiak po príchode do triedy si odloží svoj vypnutý mobilný telefón do uzamykacej skrinky na to určenej. Následne vyučujúci učiteľ túto skrinku uzamkne. Použiť ho počas vyučovania môže výhradne s dohľadom učiteľa – buď v nutných prípadoch na komunikáciu        s rodičom alebo ako učebnú pomôcku – kalkulačka, fotoaparát, kamera, úložný priestor. Po skončení vyučovania si žiak vyzdvihne vypnutý mobilný telefón zo skrinky a odchádza domov. Zapnúť si ho môže mimo budovy školy. Porušenie sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku so zápisom v triednej knihe, zabavením telefónu        a uložením vo vypnutom stave do trezoru školy. Zákonný zástupca po informácii odobratí telefónu si ho príde prevziať osobne. 

       

     • Oddychová zóna v prírode

     • Vážení rodičia, milí žiaci.       

        Radi by sme Vás informovali, že naša žiadosť o finančný príspevok pre projekt: Oddychová zóna v prírode v: Grantový program Regióny 2023/2024 bola schválená správnou radou Ekofondu SPP dňa 29. novembra 2023 a získali sme finančnú podporu vo výške: 2 000,00 €.

       Cieľom projektu je vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov základnej a materskej školy, školského klubu detí. Bude slúžiť na oddych žiakov a aj na vyučovanie v prírode. Zameraná bude taktiež na prehĺbenie environmentálne vedomia žiakov - zachytávanie a využívanie dažďovej vody, starostlivosť o živočíchov. V škole je vysoký počet žiakov, ktorí sú integrovaní, pochádzajú z marginalizovaných skupín, tiež žiakov v špeciálnych triedach so zdravotným znevýhodnením a práve hlavne títo žiaci potrebujú takéto oddychové aktivity. Oddychová zóna bude vybudovaná v zelenom átriu budovy základnej školy. Súčasťou zóny budú lavičky, mobilná tabuľa, záhradné jazierko s fontánou, hmyzí domček. Finančný príspevok bude slúžiť na nákup materiálu na vybudovanie jazierka, lavičiek a tabule, pomocou ktorej sa stane táto časť školy príťažlivejšia. Tak isto dovýsadba zelene dotvorí átrium a pomôže vytvoriť vhodné miesto pre oddych, relax a učenie zábavnou, netradičnou formou.

     • iBOBOR

     • Gratulujeme!!! Lukáš Bača je úspešným riešiteľom informatickej  súťaže iBobor !!!! Super Lukáš! 

     • Adventný veniec

     • Chystáte sa na veľké upratovanie?

      Plánujete výmenu starých vianočných girlánd a ozdôb za nové?

      STOP!  NEVYHADZUJTE ICH!

      Radšej ich zrecyklujte . Prineste ich k nám do školy a my z nich vyrobíme krásny nadrozmerný adventný veniec.

      Vopred Vám ďakujeme, že pomáhate vytvárať krásne veci a zároveň chránite našu prírodu.

      Spoločne s deťmi sa pokúsime vytvoriť najkrajší a nadrozmerný adventný veniec.

      Termín zbierky : 27. 11.2023

     • Burza informácii 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Burza informácii 2023.

      Burza informácii stredných škôl

      Čo je nové na trhu práce a s tým súvisiaca ponuka štúdia na stredných školách v okrese Trebišov a Michalovce, tak to sa mali možnosť dozvedieť naši deviataci na Burze informácií stredných škôl 26.10.2023 v estrádnej sále MsKS v Trebišove. A aj podľa slov výchovného poradcu túto šancu využili naozaj na výbornú. Vyskúšali si rôzne zručnosti, ktoré ponúkajú jednotlivé stredné školy- vedomostnú online súťaž z angličtiny, v ktorej obstáli dievčatá naozaj so cťou. Vyskúšali si svoju silu, ale i presnosť streľby, v odbore, ktorý pútal asi najväčší záujem- ochrana osôb a majetku. Skutočnú pochvalu si však deviataci zaslúžia za svoju snahu využiť túto burzu a dozvedieť sa čo najviac o nimi preferovaných odboroch.

     • Divadelné predstavenie v Košiciach

     • Malá scénička

       

      Dňa 22. septembra sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili interaktívneho divadelného predstavenia „ Malá scénička“. Mali možnosť sa na chvíľu stať hercami, vžiť sa do role nielen hercov, ale aj režisérov, vyskúšať si rôzne garderóby. Spolu s hercami sa rozdelili do dvoch skupín a vymysleli si svoj vlastný príbeh. Naši žiaci sa do toho s hravosťou a fantáziou pustili. Dostali možnosť vybrať si z nádhernej garderóby kostýmov. Každá so skupín nám zahrala svoje predstavenie, tešili sa z dobre vykonanej práce a z potlesku. Žiaci našej školy  sa stali na chvíľku hercami , herečkami, celebritami. V hľadisku im tlieskalo obecenstvo, fotograf cvakal ako na premiére filmu.