• Upozornenie!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      Prešiel mesiac našej novej spolupráce – vzdelávania cez internet. Rozbehli sme sa veľmi dobre, ale aj napriek tomu máme nedostatky.
      Vieme, že existujú problémy s pripojením na internet, ale vyskytujú sa nám prípady, kde žiak má možnosť pracovať online, ale nevyužíva to pravidelne.
      UPOZORNENIE:
      -    Žiak je povinný sa zúčastňovať vyučovania online podľa zverejneného rozvrhu.
      -    Žiak ( rodič) je povinný ospravedlniť neprítomnosť žiaka na online vyučovacej hodine formou oznámenia a žiak je povinný následne si zadané úlohy urobiť.
      -    Žiak je povinný odosielať vypracované úlohy podľa pokynov vyučujúcich.
      -    Žiadam rodičov o oznámenie vedeniu školy, aki žiak nemá možnosť sa vzdelávať online. Následne bude žiak dostávať úlohy v tlačovej forme alebo vo forme emailových správ na adresu rodiča.
      Všetky tieto opatrenia prosím chápte ako cestu na zlepšenie vzdelávacích výsledkov našich žiakov. Škola pristúpila k slovnému hodnoteniu žiakov, ale ak to technické možnosti dovoľujú a žiak to nevyužíva, bude  to mať veľký vplyv na hodnotenie žiakov.

      Od 6.5.2020 bude škola zasielať správy o účasti žiakov na emailové adresy rodičov a formou SMS správy.

      Mgr.Ivan Račkovský

      Vážení rodičia, milí žiaci!
      Prešiel mesiac našej novej spolupráce – vzdelávania cez internet. Rozbehli sme sa veľmi dobre, ale aj napriek tomu máme nedostatky. 
      Vieme, že existujú problémy s pripojením na internet, ale vyskytujú sa nám prípady, kde žiak má možnosť pracovať online, ale nevyužíva to pravidelne.
      UPOZORNENIE:
      -    Žiak je povinný sa zúčastňovať vyučovania online podľa zverejneného rozvrhu.
      -    Žiak ( rodič) je povinný ospravedlniť neprítomnosť žiaka na online vyučovacej hodine formou oznámenia a žiak je povinný následne si zadané úlohy urobiť.
      -    Žiak je povinný odosielať vypracované úlohy podľa pokynov vyučujúcich.
      -    Žiadam rodičov o oznámenie vedeniu školy, aki žiak nemá možnosť sa vzdelávať online. Následne bude žiak dostávať úlohy v tlačovej forme alebo vo forme emailových správ na adresu rodiča.
      Všetky tieto opatrenia prosím chápte ako cestu na zlepšenie vzdelávacích výsledkov našich žiakov. Škola pristúpila k slovnému hodnoteniu žiakov, ale ak to technické možnosti dovoľujú a žiak to nevyužíva, bude  to mať veľký vplyv na hodnotenie žiakov. 

      Od 6.5.2020 bude škola zasielať správy o účasti žiakov na emailové adresy rodičov a formou SMS správy.

      Mgr.Ivan Račkovský
       

     • Zápis do 1.ročníka

     • Od zajtra je možné podávať prihlášku - zápis do 1.ročníka na našu školu. Prihláška sa nachádza v hlavnom ľavom menu. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Pridávam aj Usmernenie MŠ k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

      Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

      Zápis je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou:

      1. Zápis prostredníctvom formuláraŠkoly už v súčasnej dobe využívajú formuláre (napr. asc agenda, e-škola) alebo majú zverejnené svoje formuláre na poskytovanie údajov potrebných na zápis dieťaťa do prvého ročníka na svojich webových sídlach. Zákonní zástupcovia môžu použiť formulár školy, na ktorú zapisujú dieťa. Ak nie je zverejnený, použijú formulár (stiahnuť formulár ako DOC, stiahnuť formulár ako PDF), a odošlú ho základnej škole (mail, pošta, schránka školy).
      2. Zápis papierovou formouAk zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia, čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
      3. Zápis elektronickou formouZákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Predčasné zaškolenie päťročných detí)

      Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho školského vyučovania.

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

      Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Rozhodnutie o prijatí

      V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

     • Aktuálne informácie

     • Dobrý deň, milí žiaci, rodičia!

      Keďže naďalej pokračuje pokračuje prerušenie vyučovania do odvolania, nastavili sme prácu so žiakmi cez internet tak, aby sa nám časovo neprekrývali pokyny od vyučujúcich pre žiakov.  

      Ročníky 1 až 4.

      Postupujú podľa pokynov svojich triednych učiteľov. Vzájomná práca je plne v réžii vyučujúcich, t.z. zadávanie úloh, kontrola úloh, konzultácie.

      Špeciálne triedy.

      Postupne budú distribuované pracovné listy a pokyny pre žiakov v spolupráci so zriaďovateľom a Komunitným centrom.

      Ročníky 5 až 9.

      Stanovili sme rozvrh hodín s vyučovaním od 9,00 do 12,00 hod. Každý predmet má vyhradených 60 minút. Pozor, neznamená to, že budeme na jednom predmete v kuse pracovať jednu hodinu. Ide hlavne o to, že aj vy aj vyučujúci daného predmetu viete, že iní učitelia Vás v tomto čase nebudú kontaktovať.

      Piataci až deviataci predpokladám, že ste už dosť zodpovední (veľkí J ), aby ste to zvládli aj samy, bez prítomnosti rodičov.

      Ak niekto bude mať problémy so svojou prítomnosťou v určenom čase  z rôznych dôvodov – nemáte PC, obsadený PC súrodencom, výpadok internetu – nevadí. Všetok učebný materiál bude uložený na EduPage a budete postupovať podľa pokynov vyučujúcich. Našim cieľom je hlavne zachovať návyk povinnosti žiakov voči škole, sebe a rodičom. Určite Vás učitelia nebudú zahlcovať množstvom úloh. Hlavne sa snažte urobiť pre zvládnutie úloh svoje maximum.

      V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte školu pomocou EduPage, www.zsparchovany.sk, zsparchovany@zsparchovany.sk alebo Facebook ZS Parchovany oficial.

      S pozdravom Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

       

      P.S. Učitelia mi prezradili, že im veľmi chýbate!

     • NFORMÁCIE K ŠKOLSTVU od p.ministra školstva Branislava Gröhlinga

     • NFORMÁCIE K ŠKOLSTVU od p.ministra školstva Branislava Gröhlinga

      Včera sme zasadali s Ústredným krízovým štábom do noci. Situácia s koronou pretrváva, ovplyvňuje aj školstvo. Možno nám prinesie pár komplikácii, ale ja verím, že to zvládneme a hlavne, že ostaneme v dobrom zdraví. To je teraz hlavnou témou 😷

      Sme v stave núdze, musíme sa vyhnúť riziku nákazy, minimalizovať osobné kontakty a zároveň nezvyšovať nápor na lekárov. Toto máme na pamäti. Všetky tieto zmeny sa odvíjajú od rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu, ktorých hlavným cieľom je chrániť nás všetkých:

      1. Úradu verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania.

      Viem, že je to pre rodičov nepríjemné. Vyvoláva to neistotu. Takto ale rozhodol úrad a urobil tak, aby sme všetci ostali zdraví (možno ste zachytili správu o 12-ročnom dievčati v USA, ktoré bojuje o život s koronavírusom). Akonáhle Úrad verejného zdravotníctva rozhodne o otvorení škôl, budeme o tom informovať.

      Verím, že opatrenia, ktoré prinášame (web, ktorý spúšťame, digitálne materiály pre učiteľov či bezplatná infolinka VÚDPaP) pomôžu aspoň čiastočne zvládnuť túto situáciu. Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť.

      Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať.

      Ak sa nejaké učivo nepreberie, presunie sa do ďalšieho ročníka. Nebude to problém.

      2. Externé maturity a písomná časť internej maturity sa rušia. Termín interných maturít bude do 30. júna podľa vývinu situácie. Ruší sa aj Testovanie 9 pre tento školský rok.

      3. Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára (teraz je na lekárov veľký nápor a musíme ich aspoň čiastočne odbremeniť). Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

      4. Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka. Viem, že ani toto nie je ideálne, ale Ústredný krízový štáb sa snaží minimalizovať osobný kontakt a zabrániť tak šíreniu nákazy.

      5. Podávanie žiadostí na prijatie do MŠ bude od 30. apríla do 31. mája bez potvrdenia o zdravotnom stave (preto, že je na lekárov obrovský nápor).

      6. Budem komunikovať s Akreditačnou agentúrou a VŠ a termíny prijímačiek na vysoké školy budú dohodnuté tak, aby bezproblémovo prebehli.

      Možno vás niektoré tieto zmeny nepotešili. Pamätajme, prosím, že sme v stave núdze. Školy ani ostatné časti života nemôžu fungovať úplne štandardne. Dbajme na seba a svoje okolie a robme všetko preto, aby sme to zvládli.

      Ďalšie informácie opäť zajtra 😊

     • Voľno

     • Škola bude zatvorená od 16.3.2020 na 14 dní. Zajtra, t.j. 13.3.2020 sa učíme!!!!!

     • Chrípkové prázdniny

     • Riaditeľ základnej školy oznamuje rodičom, že z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov vyhlasuje chrípkové prázdniny v čase od 26.2.2020 do 28.2.2020. Nástup žiakov do školy je 9.marca t.j v pondelok po jarných prázdninách.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dejepisná olympiáda

      Sebastián Vaňo VIII.A -  5.miesto; Peter Čisárik IX. -  5.miesto; Marián Tóth IX. - 7.miesto. Gratulujeme !!!

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Adam Macko sa umiestnil na fantastickom druhom mieste zo šestnástich účastníkov na krajskom kole Olympiáde v nemeckom jazyku. GRATULUJUME!!!!!! Paráda!

     • Karneval

     • Fašiangy sú už tradične časom zábavy, plesov a karnevalov.  Dňa 7. 2. 2020 naša škola ožila rôznymi čarodejnicami, princeznami, bojovníkmi, pirátmi a podobne. Pre deti bol pripravený program v podobe rôznych súťaží a tancovania. Nechýbal úsmev a dobrá nálada.

     • Mikuláš 2019

     • Tak aj tohto roku chodil Mikuláš so svojim doprovodom po škole. Za pesničky a básničky rozdával sladkosti a zároveň pozval všetkých na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 18.12.2019 o 16,00 hod. ( streda) v miestnom kultúrnom dome.

     • Testovanie 5

     • Testovanie 5 - prvá veľká skúška našich piatakov. Držíme prsty, aby im to vyšlo čo najlepšie :).