• Festival vedy a techniky AMAVET 2019 – Prešov a Bratislava

     • Máte radi vedu a techniku? Ak áno, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR a občianske združenie AMAVET si pre vás aj tento rok pripravili zaujímavé podujatie s množstvom zážitkov z vedy a techniky, ako ich nepoznáte.  Interaktívnu výstavu  Festival vedy a techniky AMAVET 2019 (FVAT) . Podujatie je už  tradičnou súčasťou  Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) a tento rok sa uskutočnilo  7. a 8. novembra 2019 v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava. Na krajskom kole sa zúčastnili žiaci 9. ročníka Marián a Marek s témou – Magnetizmus. Peter sa prebojoval až na celoslovenské kolo s témou projektu -  Plazy a ich význam .

       

     • Divadelné predstavenie Červená čiapočka v DJZ v Prešove

     • Dňa 11.11.2019 navštívili žiaci 1. stupňa divadelné predstavenie Červená čiapočka v DJZ v Prešove. Počas predstavenia sa žiaci stretli nielen s Červenou čiapočkou, ale aj s postavami z ďalších rozprávok O troch prasiatkach, O vlkovi a kozliatkach a Ako išlo vajce na vandrovku.

     • Divadlo- Košice

     • 19. septembra navštívili žiaci 2. stupňa divadelné predstavenie Remeselníci v ŠD Košice. Predstavenie malo pozitívny ohlas- najmä komické situácie vyplývajúce z neschopnosti tiežremeselníkov a prílišnej poddajnosti manželov- objednávateľov prác, ktorí skočili takmer na všetko, čo im remeselníci- fušeri ponúkli. Po obhliadke pamätihodností mesta Košice nasledovala ešte krátka dejepisná exkurzia k pamätníku jednej z najväčších stredovekých bitiek- Bitky pri Rozhanovciach, kde si žiaci vypočuli výklad príčin a priebehu tejto bitky.

     • Otvorenie školského roka

     • Školský rok 2019/ 2020 otvoril pán starosta JUDr. Juraj Guzej. Poprial pedagógom i žiakom veľa úspechov do nového školského roka. Vyjadril spokojnosť s doterajšími výsledkami žiakov školy a snahu obecného úradu pomáhať škole aj v tomto školskom roku pri dosahovaní čo najlepších výsledkov. Za hlavnú úlohu v tomto školskom roku vytýčil prevenciu šikanovania a agresivity na našej škole. Pán riaditeľ zaželal žiakom veľa úspechov a povzbudil ich, najmä prvákov, do ďalšej tvorivej práce na ceste za novými  vedomosťami a úspechmi v súťažiach.

     • Celoškolské združenie rodičov - informácie

     • Dňa 18.9.2019 (streda) o 15,30 sa uskutočnilo celoškolské združenie rodičov žiakov našej Základnej školy.  Zverejňujeme najdôležitejšie informácie:

      Školská jedáleň

      • Postup pri nahlasovaní  a odhlasovaní stravníka z obeda – žiak - stravník - je prihlásený na stravu len ak  zaregistruje svoju prítomnosť cez elekr.čip. Chýbajúceho žiaka nie je potrebné odhlasovať z obeda 
      • Postup pri odhlasovaní stravníka z obeda – žiak príde do školy a nechce obed – zapíše sa do zošita na odhlasovanie obeda
      • Žiak príde do školy z rôznych dôvodov po 8,15 hod. – rodič je povinný nahlásiť telefonicky alebo osobne vedúcej školskej jedálne (0907623850) do 8,15, že žiak bude neskôr v škole a bude stravník. Ak to neurobí, žiak nemá nárok na obed v ten deň.
      • Žiak odíde zo školy z rôznych dôvodov po 1.vyučovacej hodine – rodič má právo si prevziať jeho obed.

      Mobilné telefóny

      • Rodičia hlasovaním schválili spôsob používania mobil.telefónov: Žiakom sa zakazuje používať mobilný telefón v priestoroch školy. Žiak môže mať v škole iba vypnutý mobilný telefón. Použiť ho môže výhradne s povolením učiteľa – buď v nutných prípadoch na komunikáciu s rodičom alebo ako učebnú pomôcku – kalkulačka, fotoaparát, kamera, úložný priestor. Porušenie sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku so zápisom v triednej knihe, zabavením telefónu a uložením vo vypnutom stave do trezoru školy. Zákonný zástupca po informácii o odobratí telefónu si ho príde prevziať osobne.

      Zápisné poplatky

      • Rodičia hlasovaním schválili zvýšenie zápisného o 2 € oproti minulého roku. 1 dieťa 12 €, 2 a viac detí 16 €. V týchto poplatkoch je zahrnuté poistné a čiastočná úhrada pracovných zošitov.

       

     • Plavecký výcvik

     • V druhom júnovom týždni sa v príjemnom prostredí bazéna v hoteli Chemes na Zemplínskej šírave uskutočnil plavecký kurz žiakov 8. a 9. ročníka našej školy.  Zdokonalili sa v plaveckých štýloch – kraul, prsia, znak aj motýlik. V rámci pobytu navštívili Hvezdáreň v Michalovciach, kde im priblížili 50 rokov prvého pristátia človeka na Mesiaci, v kupole hvezdárne sa oboznámili s pozorovaním a zobrazovaním  Slnka cez hvezdársky ďalekohľad a tým, ako ovplyvňuje činnosť tejto žiarivej hviezdy život človeka cez magnetizmus a prácu satelitov. Spoznali prírodné prostredie malého slovenského mora, uskutočnili túru a okúpali sa na Vinianskom jazere. Zahrali si volejbal, badminton, stolný tenis aj bowling a statočne bojovali medzi sebou s vodnými bombami a navštívili 5D kino v OC Zemplín.

    • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava
     • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava

     • 7.6.2019 sa naši žiaci zúčastnili festivalu vedy a techniky AMAVET. Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania. Základným princípom je  tvorba vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života.

     • Festival 4 živlov

     • Na pôde CZŠ s MŠ sv.Juraja Gorkého 55 Trebišov sa konala prehliadka malých vedeckých projektov - Festival 4 živlov. Stretlo sa tu 31 žiakov z 5 škôl trebišovského okresu- ZŠ Michaľany /3 projekty/, Parchovany,/2projekty/ Sečovce Obchodná /2projekty/, Sečovce Komenského /1projekt/, Trebišov Gorkého /3projektya sme radi, že sa k nám pridali aj mladí vedci zo ZŠ Slanec, z okresu Košice okolie. Žiaci vo veku 10-16 rokov tu predstavili 13 projektov, výsledky svojej dlhodobej práce na projektoch v oblasti bádania, ktorými boli živly: voda, pôda, vzduch a oheň. Tieto živly prezentovali vo vedách ako sú fyzika, chémia, biológia, robotika, ekológia a ľudské zdravie.

     • Do školy na bicykli

     • Do školy na bicykli

      Do školy na bicykli

      Výsledky súťaže:

        

      Prvý stupeň                       Druhý stupeň

      1.miesto 3.A                     1.miesto   6.A

      2.miesto 2.A                     2.miesto   8.A

      3.miesto 1.A                     3.miesto  7.

      Víťazkou – „Bicykel  - kolobežka z inej planéty“ – je

      Dianka Kurišková – 4.r.

      Na víťazov čaká sladké prekvapenie!

      Blahoželáme !

     • MINICOOL VOLLEY

     • Oblastné kolo v MINICOOL VOLLEY chlapcov

      Naši chlapci skončili na 3.mieste v mini volejbale vo finálovej oblasti a postúpili na celoslovenské kolo, ktoré bude v Poprade. Gratulujeme !!!

     • Testovanie 9

     • Výsledky Testovania 9

      Priemerná úspešnosť školy - MAT- 67,7 %      SJL - 62 %. Priemerný percentil  - 53,7 %

      Priemerná úspešnosť Slovensko - MAT- 63,1 %      SJL - 62,3 %. Priemerný percentil  - 49 %

       

      Deviatakom gratulujeme. Ich dosiahnuté priemery sa zhodujú z dosiahnutými priemermi na ich vysvedčeniach. Prajeme šťastnú voľbu strednej školy. :) 

       

     • Mladý záchranár

     • Okresné kolo Mladý záchranár - naši žiaci dosiahli obrovský úspech.

      Družstvo C obsadilo 9.miesto, družstvo A 2.miesto a družstvo B sa stalo víťazom MZ CO základných škôl. Gratulujeme!

       

     • Deň narcisov

     • V roku 2019 je heslom kampane ku Svetovému dňu proti rakovine ,, Ja som a ja budem.“